Μαθήματα του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου

Το Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου προσφέρει τα παρακάτω μαθήματα :

- Μεγάλες Θερινές ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας  8ο εξάμηνο.
- Ειδικά θέματα Δορυφορικής Γεωδαισίας   9ο εξάμηνο.
- Εφαρμογές Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας  9ο εξάμηνο
 

και συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων :

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
- Γεωδαισία Ι.  1ο εξάμηνο.
- Τεχνικές και Τοπογραφικές σχεδιάσεις   1ο εξάμηνο.
- Εισαγωγή στην Πληροφορική  1ο εξάμηνο.
- Γεωδαισία IV.   5ο εξάμηνο.
- Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις Ι.  5ο εξάμηνο.
- Γεωδαισία V. 6ο εξάμηνο.
- Γεωδαιτική Αστρονομία  6ο εξάμηνο.
- Εισαγωγή στο γήινο Πεδίο Βαρύτητας  7ο εξάμηνο.
- Δορυφορική Γεωδαισία και Πλοήγηση   7ο εξάμηνο.
- Θεωρία Σφαλμάτων & Συνορθώσεις ΙΙ.  8ο εξάμηνο.
- Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία  8ο εξάμηνο
- Υδρογραφία - Ωκεανογραφία  8ο εξάμηνο
- Θαλάσσια Γεωδαισία  9ο εξάμηνο.
 
 
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
- Γεωδαιτικές εφαρμογές.  4ο εξάμηνο.
 
Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Τοπογραφία  4ο εξάμηνο.
 
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
- Γεωδαισία και Τοπογραφία  8ο εξάμηνο.