Διδακτορικές Διατριβές στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας - Σε εξέλιξη

Ευρετήριο Άρθρου

 • Ένα ορθολογικό πλαίσιο αναλυτικής φωτοσκίασης με πολλαπλές πηγές για την ενισχυμένη απόδοση της πληροφορίας του τοπογραφικού αναγλύφου (Νίκος Τζελέπης)
 • Χαρτογραφική γενίκευση φυσικών γραμμικών χωρικών οντοτήτων με δεσμεύσεις ευαναγνωσιμότητας (Β. Μητρόπουλος)
 • Ανάπτυξη Συστήματος Εκτίμησης της Ποιότητας των Χαρτών (Ν. Μπλάνα)
 • Ανάπτυξη μιας νέας χαρτογραφικής προσέγγισης για την ανάλυση, κατανόηση και ορθολογική ανάπτυξη του νησιωτικού τουρισμού (Δ. Μπρόκου)
 • Ανάπτυξη σημασιολογικών Μεταφραστών για τη διαλειτουργική ολοκλήρωση ετερογενών γεωδεδομένων (Α. Καραλόπουλος)
 • Ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου σημασιολογικού χώρου (συστήματος) για τη μοντελοποίηση γεωχωρικού περιεχομένου χρηστών (Α. Μπαγλατζή)
 • Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων ενίσχυσης και αξιολόγησης του χωρικού εγγραμματισμού (Χ. Χάρχαρος)
 • Δημιουργία συστήματος υποστήριξης λήψης χωρικών αποφάσεων για την χωροθέτηση Θαλάσσιων Αιολικών Πάρκων υπό το καθεστώς αβεβαιότητας με την χρήση των Σ.Γ.Π – Μεθόδων Βελτιστοποίησης και Χωρικής Ανάλυσης (Λ. Κατίκας)
 • Πολυ-παραμετρικός σχεδιασμός θαλάσσιου πλου σε πραγματικό χρόνο για ιστιοπλοϊκά (Σ. Κονταρίνης)
 • Ανάπτυξη ισχυρών πολυτροπικών απεικονίσεων στη Χαρτογραφία (Ν. Αναστοπούλου)
 • Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Επίλυσης Προβλημάτων Ορισμού και Εξέλιξης Διοικητικών Ορίων σε Χωροχρονική Κλίμακα (Χ. Σταύρου)
 • Παιδιά και Χαρτογραφία (Φ. Σταθά)
 • Μελέτη, Ανάλυση και Αξιοποίηση της Χωρικής και της Γεωχωρικής Σκέψης στη Χαρτογραφία. Η Περίπτωση του Τουριστικού Χάρτη (Ε.-Ν. Κωνσταντίνου)