Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης

(last update: 2021)


 

1. In Scientific Journals

1. Σε Επιστημονικά Περιοδικά

2021

Maria Kremezi, Viktoria Kristollari, Vassilia Karathanassi, Konstantinos Topouzelis, Pol Kolokoussis, Nicolò Taggio, Antonello Aiello, Giulio Ceriola, Enrico Barbone and Paolo Corradi, 2021, “Pansharpening PRISMA Data for Marine Plastic Litter Detection Using Plastic Indexes”, IEEE Access Vol. 9, pp. 61955-61971, Online ISSN: 2169-3536, DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3073903

Maria Rousi, Vasileios Sitokonstantinou, Georgios Meditskos, Ioannis Papoutsis, Ilias Gialampoukidis, Alkiviadis Koukos, Vassilia Karathanassi, Thanassis Drivas, Stefanos Vrochidis, Charalampos Kontoes, and Ioannis Kompatsiaris, 2021, “Semantically enriched crop type classification and Linked Earth Observation Data to support the Common Agricultural Policy monitoring”, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vo. 14, pp. 529-552, DOI: 10.1109/JSTARS.2020.3038152

Vasileios Sitokonstantinou, Alkiviadis Koukos, Thanassis Drivas, Charalampos Kontoes, Ioannis Papoutsis and Vassilia Karathanassi, 2021, “A Scalable Machine Learning Pipeline for Paddy Rice Classification Using Multi-Temporal Sentinel Data”, Remote Sens. 2021, 13, 1769, https://doi.org/10.3390/rs13091769

Bellou N., Gambardella C., Karantzalos K., Monteiro L., Canning-Clode J., Kemna S., Arrieta-Giron C., Lemmen C., 2021. Global Assessment of Innovative Solutions to tackle Marine Litter, Nature Sustainability.

Papadomanolaki M., Vakalopoulou M., Karantzalos K., 2021. A Deep Multi-Task Learning Framework Coupling Semantic Segmentation and Fully Convolutional LSTM Networks for Urban Change Detection, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing .

2020

Mitsi T., Argialas D., Vamvoukakis K., 2020. Modification of a groundwater prospect zone index using remotely sensed data and the analytic network process in the eastern part of Lesvos island, Greece. European Journal of Geography vol 11, issue 4, pp 126-143.

Kremezi M., Karathanassi V., 2020, “Data Fusion for Increasing Monitoring Capabilities of Sentinel Optical Data in Marine Environment”, IEEE Journal of Selected Topics In Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2020, Vol. 13, pp. 4809 – 4815, DOI: 10.1109/JSTARS.2020.3018050

Karamvasis Kl., Karathanassi V., 2020, “Performance Analysis of Open Source Time Series InSAR Methods for Deformation Monitoring over a Broader Mining Region”, Remote Sensing 2020, 12(9), 1380; https://doi.org/10.3390/rs12091380

Kristollari V., and Karathanassi V., 2020, “Fine-tuning Self-Organizing Maps for Sentinel-2 imagery: Separating Clouds from Bright Surfaces”, Remote Sensing 2020, 12(12), 1923,https://doi.org/10.3390/rs12121923

Zotou I., Bellos V., Gkouma A., Karathanassi V., Tsihrintzis V.A., 2020, “Using Sentinel-1 Imagery to Assess Predictive Performance of a Hydraulic Model”, Water Resources Management: An International Journal, Published for the European Water Resources Association (EWRA), 2020, vol. 34, issue 14, No 8, 4415-4430, DOI: 10.1007/s11269-020-02592-7

Kristollari V., Karathanassi V., 2020, “Artificial neural networks for cloud masking of Sentinel-2 ocean images with noise and sunglint”, International Journal of Remote sensing, 2020, Volume 41, Issue 11, pp.4102-4135, DOI: 10.1080/01431161.2020.1714776

Kikaki A., Karantzalos K., Power A. C., Raitsos E. D., 2020. Remotely Sensing the Source and Transport of Marine Plastic Debris in Bay Islands of Honduras (Caribbean Sea), Remote Sensing, 12(11), 1727; https://doi.org/10.3390/rs12111727.

Kandylakis Z., Falagas A., Karakizi C., Karantzalos K., 2020. Water Stress Estimation in Vineyards from Aerial SWIR and Multispectral UAV Data, Remote Sensing, 12(15), 2499; https://doi.org/10.3390/rs12152499.

Agrafiotis P., Karantzalos K., Georgopoulos A., Skarlatos D., 2020. Correcting Image Refraction: Towards Accurate Aerial Image-Based Bathymetry Mapping in Shallow Waters, Remote Sensing, 12(2), 322; https://doi.org/10.3390/rs12020322.

Giannakopoulou S., Kolokoussis P., Arvanitis A., 2020. "Teritorial disparities betweenmountains and lowlands in Greece in the context of post-2020 Cohesion Policy", GeographiaPolonica Vol. 93 No. 3 (2020), IGiPZ PAN, DOI: 10.7163/GPol.0182

2019

 

Argyridis, A., and Argialas, D., 2019. Fuzzy Ontology-Based Foreshore Identification from Digital Terrain Model and Very High Resolution Airborne Imagery through GEOBIA Multi-Scale Analysis. International Journal of Geographic Information Science, Volume 33, Issue 11, Pages 2153-2169.

Papadomanolaki M., Vakalopoulou M., Karantzalos K., 2019., A Novel Object-Based Deep Learning Framework for Semantic Segmentation of Very High-Resolution Remote Sensing Data: Comparison with Convolutional and Fully Convolutional Networks, Remote Sensing, 11(6), 684; https://doi.org/10.3390/rs11060684.

Kandylakis, Z.; Vasili, K.; Karantzalos, K. 2019., Fusing Multimodal Video Data for Detecting Moving Objects/Targets in Challenging Indoor and Outdoor Scenes, Remote Sensing, 11(4), 446; https://doi.org/10.3390/rs11040446.

Agrafiotis P., Skarlatos D., Georgopoulos A., Karantzalos K., 2019., DepthLearn: Learning to Correct the Refraction on Point Clouds Derived from Aerial Imagery for Accurate Dense Shallow Water Bathymetry Based on SVMs-Fusion with LiDAR Point Clouds, Remote Sensing, 11(19), 2225; https://doi.org/10.3390/rs11192225.

2018

Kampouri M., Kolokoussis P., Argialas D., Karathanassi V, 2018, “Mapping of forest tree distribution and estimation of forest biodiversity using Sentinel-2 imagery in the University Research Forest Taxiarchis in Chalkidiki, Greece”, Geocarto International, pp. 1-13, DOI: 10.1080/10106049.2018.1489424

Kolokoussis P. and Karathanassi V., 2018, “Oil Spill Detection and Mapping Using Sentinel 2 Imagery”, Journal of Marine Science and Engineer, 6(1), 4, Doi:10.3390/jmse6010004.

Athanassas, C.D., Vaiopoulos, A., Kolokoussis, P., Argialas, D., 2018. Remote Sensing of Mars: Detection of Impact Craters on the Mars Global Surveyor DTM by Integrating Edge- and Region-Based Algorithms. Earth, Moon, and Planets, Volume 121, Issue 1-2, pp. 59-72

Dekavalla, M. and Argialas, D., 2018. A Region Merging Segmentation with Local Scale Parameters: Applications to Spectral and Elevation Data. Remote Sensing, 10 (12), 2018.

Efthymiou D., Antoniou C., Siora E., and Argialas D. 2018. Modeling the Impact of Large-Scale Transportation Infrastructure Development on Land Cover. Transportation Letters: the International Journal of Transportation Research, Volume 10, 2018 - Issue 1, Pages 26-42, (doi:10.1080/19427867.2016.1222333)

Karakizi C., Karantzalos K., Vakalopoulou M., Antoniou G. 2018., Detailed Land Cover Mapping from Multitemporal Landsat-8 Data of Different Cloud Cover, Remote Sensing, 10(8), doi: 10.3390/rs10081214.

2017

Argyridis, A., and Argialas, D., 2017. GEOBIA-based identification of alluvial fans and bajadas through geomorphometry, image analysis and fuzzy ontology. International Journal of Image and Data Fusion, 8 (4) 309-331.

Dekavalla, Μ., Argialas, D., 2017. Object-based classification of global undersea topography and geomorphological features from the SRTM30_PLUS data. Geomorphology, 288, 66-82. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.03.026

Dekavalla, Μ., Argialas, D., 2017. Evaluation of a spatially adaptive approach for land surface classification from digital elevation models. International Journal of Geographical Information Science, 31(10), 1978-2000. https://doi.org/10.1080/13658816.2017.1344984

Galidaki G., Zianis D., Gitas I., Radoglou K., Karathanassi V., Tsakiri-Strati M., Woodhouse I., Mallinis G., 2017, “Vegetation biomass estimation with remote sensing: focus on forest and other wooded land over the Mediterranean ecosystem”, International Journal of Remote Sensing, Vol.38, Issue 7, pp. 1940-1966.

Mou L., Zhu X., Vakalopoulou M., Karantzalos K., Paragios N., Le Saux B., Moser G., Tuia D. 2017., Multi-temporal very high resolution from space: Outcome of the 2016 IEEE GRSS Data Fusion Contest, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, vol.10(8), pp.3435-3447. * demo here*

Manakos I., Karakizi Ch., Gkinis I., Karantzalos K., 2017., Validation and Inter-Comparison of Spaceborne Derived Global and Continental Land Cover Products for the Mediterranean Region: The Case of Thessaly, Land Vol.6(2), 34, doi:10.3390/land6020034.

2016

Argyridis A., & Argialas, D., 2016: Building change detection through multi-scale GEOBIA approach by integrating deep belief networks with fuzzy ontologies, International Journal of Image and Data Fusion, Volume 7, Issue 2, March 2016, pages 148-171, DOI: 10.1080/19479832.2016.1158211

Saqellari-Likoka Arl., Vafeiadi-Bila El., Karathanassi V., 2016, “New parametric model based method for noise reduction in the Interferometric process”, International Journal of Remote Sensing & Geosciences (ISSN 2319–3484 (Online)), Vol. 5, Issue 1, January 2016.

Karakizi C., Oikonomou M., Karantzalos K., 2016., Vineyard Detection and Vine Variety Discrimination from very High Resolution Satellite Data, Remote Sens. 8, 235, doi:10.3390/rs8030235.

Karmas A., Tzotsos A., Karantzalos K., 2016. Big Geospatial Data for Environmental and Agricultural Applications, Yu and Guo (eds.), Big Data Concepts, Theories and Applications, Springer International Publishing, DOI 10.1007/978-3-319-27763-9.

Vakalopoulou M., Karantzalos K., Komodakis N., Paragios N., 2016., Graph-based Registration, Change Detection and Classification in High Resolution Multitemporal Remote Sensing Data, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 9(7), pp.2940-2951.

Theologou I., Kagalou I., Papadopoulou M., Karantzalos K., 2016. Multitemporal Mapping of Chlorophyll–α in Lake Karla from High Resolution Multispectral Satellite data, Environmental Processes, Vol. 3(3), pp.681-691.

2015

Argyridis, A., and Argialas, D., 2015. A fuzzy spatial reasoner for multi-scale GEOBIA ontologies. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 81 (6), 41 – 48. (Invited paper for Special Issue)

Sykas D., Karathanassi V., 2015, “Exploiting the Fractional Distance Matrix for estimating the number of endmembers and extract them” International Journal of Remote Sensing and Geosciences, (ISSN 2319–3484 (Online)), vol. 4, no. 5, pp. 29-38.

Nikolakopoulos K., Choussiafis Chr., and Karathanassi V., 2015, “Assessing the quality of DSM from ALOS optical and radar data for automatic drainage extraction” Earth Science Informatics, 8(2): 293-307, Doi: 10.1007/s12145-014-0199-6.

Karantzalos K., Bliziotis D., Karmas A., 2015., A Scalable Geospatial Service for Near Real-Time, High-Resolution Land Cover Mapping, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Special Issue on "Big Data in Remote Sensing", 10.1109/JSTARS.2015.2461556.

Karantzalos, K., 2015. Recent Advances on 2D and 3D Change Detection in Urban Environments from Remote Sensing Data, M. Helbich et al. (eds.), Computational Approaches for Urban Environments, Geotechnologies and the Environment 13, Springer International Publishing Switzerland, pp.237-272.

Doxani G., Karantzalos K., Tsakiri-Strati A., 2015. Object-based Building Change Detection from A Single Multispectral Image and Prior Geospatial Information, Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Vol. 81, No. 6, pp. 481–489.

2014

Karathanassi V., 2014. “Spectral Unmixing Evaluation for Oil Spill Characterization”, International Journal of Remote Sensing Applications Volume 4 Issue 1, March 2014, Doi: 10.14355/ijrsa.2014.0401.01.

Sismanidis P., Karathanassi V., Kolokoussis P., 2014, “De-shadowing of airborne imagery using at-sensor downwelling irradiance data”, International Journal of Remote Sensing, Vol.35, Issue 19, pp. 6973-6992, Doi: 10.1080/01431161.2014.960620.

Karathanassi V., Saqellari-Likoka Arl., 2014, “Solving Rank-deficient Linear Systems for the Estimation of the Atmospheric Phase Delay Parameter”, Universal Journal of Geosciences Vol. 2(2), pp. 35 – 42, Doi: 10.13189/ujg.2014.020201.

Andreou Ch. and Karathanassi V. 2014."Estimation of the number of endmembers using robust outlier detection method", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Vol. 7, Issue 1, Doi: 10.1109/JSTARS.2013.2260135.

Vakalopoulou M. and Karantzalos K., 2014. Automatic Descriptor-based Co-registration of Frame Hyperspectral Data, Remote Sens., Vol.6(4), pp.3409-3426, doi:10.3390/rs6043409.

Tzotsos A., Karantzalos K., Argialas D. 2014. Multiscale Segmentation and Classification of Remote Sensing Imagery with Advanced Edge and Scale-Space Features, in Scale Issues in Remote Sensing (ed Q. Weng), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. doi: 10.1002/9781118801628.ch09.

2013

Sykas D., Karathanassi V., Kolokoussis P., 2013. "Development of a New Automatic Relative Radiometric Normalization Methodology for Multispectral and Hyperspectral Images", Journal of Remote Sensing Technology (JRST), Vol 1, Issue 3, pp. 75-83, Bowen Publishing (http://www.bowenpublishing.com/jrst/paperInfo.aspx?PaperID=15107).

Andreou C. and Karathanassi V., 2013. "Estimation of the number of endmembers using robust outlier detection method", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, doi: 10.1109/JSTARS.2013.2260135.

Argialas D., Michailidou S., Tzotsos A., 2013. "Change Detection of Buildings in Suburban Areas from High Resolution Satellite Data Developed through Object Based Image Analysis". Survey Review Journal (in press).

Kolokoussis P., Karathanassi V., 2013. “Detection of Oil Spills and Underwater Natural Oil Outflow Using Multispectral Satellite Imagery”, International Journal of Remote Sensing Applications (open access), Vol 3, Issue 3 (September 2013), Science and Engineering Publishing Company (http://www.ijrsa.org/paperInfo.aspx?ID=4837).

Siakavara K. and Argialas D., 2013. "Automated Identification of Geomorphological and Topographical Features of the Seabed by Object Oriented Image Analysis of Digital Terrain Models",Zeitschrift für Geomorphologie Vol. 57(2013) Suppl. 3, 063-074, Stuttgart, September 2013 (in press).

Sismanidis P. and Karathanassi V., 2013. "Evaluation of Atmospheric Correction to Airborne Hyperspectral Data Relying on Radiative Transfer Concepts." International Journal of Remote Sensing 34 (23): 8566–8587. doi:10.1080/01431161.2013.845926.

2012

Doxani G., Karantzalos K., Tsakiri- Strati A., 2012 "Monitoring Urban Changes Based on Scale Space Filtering and Object-Oriented Classification, International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, Vol. 15, pp.38–48.

2011

Karathanassi V., Sykas D., Topouzelis K.N., 2011., “Development of a network based method for unmixing of Hyperspectral data”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol 50, Issue 3, pp. 839-849, IEEE.

Kolokoussis P., Karathanassi V., Rokos D., Argialas D., Karageorgis A.P. and Georgopoulos D., 2011. "Integrating Thermal and Hyperspectral Remote Sensing for the Detection of Coastal Springs and Submarine Groundwater Discharges", International Journal of Remote Sensing, Taylor & Francis.

Tzotsos A., Karantzalos K., Argialas D., 2011, "Object Based Image Analysis through Scale Space Filtering", ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol 66, Issue 1, pp. 2-16.

2010

Andreou C., Karathanassi V., Kolokousis P., 2010, "Investigation of Hyperspectral Remote Sensing for Mapping Asphalt Road Conditions", International Journal of Remote Sensing, Vol. 32, No. 23, pp. 8231-8251, Taylor & Francis.

Karantzalos K. and Paragios N., 2010. "Large-Scale Building Reconstruction through Information Fusion and 3D Priors", IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Volume 48, No.5, pp. 2283-2296.

2009

Karantzalos K. and Argialas D., 2009. A Region-Based Level Set Segmentation for Automatic Detection of Man-Made Objects from Aerial and Satellite Images, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol.75, No.6, pages 667-678.

Karantzalos K. and Paragios N., 2009 Recognition-Driven 2D Competing Priors Towards Automatic And Accurate Building Detection, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Volume 47, Issue 1, pages 133-144.

2008

Karantzalos K. and Argialas D., 2008. "Automatic detection and tracking of oil spills with level set segmentation from SAR imagery", International Journal of Remote Sensing, Volume 29, Issue 21, pages 6281 - 6296.

Karantzalos K., 2008."A 4D Morphological Scale Space Representation for Hyperspectral Imagery", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Com. III, pp.127-132.

Karantzalos, K. and Paragios, N., 2008."Automatic Model-Based Building Detection From Single Panchromatic High Resolution Images", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, Com. VII/3, pp.225-230.

Topouzelis, K., Karathanassi, V., Pavlakis, P. and Rokos, D., 2008. "Dark formation detection using neural networks", International Journal of Remote Sensing, Volume 29 , Issue 16, pp. 4705-4720.

2007

Karathanassi V., Kolokousis P., Ioannidou S., Rokos D., 2007. "A comparison study on fusion methods and evaluation indicators", International Journal of Remote Sensing, Vol. 28, No. 10, pages 2309-2341, Taylor & Francis.

2006

Karantzalos K. and Argialas D., 2006. "Improving edge detection and watershed segmentation with anisotropic diffusion and morphological levelings", International Journal of Remote Sensing, Volume 27, Issue 24, pages 5427-5434.

2005

Ρόκος, Δ., 2005. "Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη", 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, HELECO '05, Στρογγυλό Τραπέζι "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις", Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 2005 και Τεχνικά Χρονικά Μάιος-Ιούνιος.

2004

Rokos D., Kolokoussis P., 2004. "Natural Regeneration Potential and Soil Erosion Risk after Forest Fires in Typical Mediterranean areas", Local Land & Soil News No. 10/11/II/III/04, European Land and Soil Alliance ELSA e.V.

2003

Karathanassi, V., Andronis, V., Rokos, D., 2003. "The radiative impact of aerosols emanating from biomass burning, through the Minnaert constant", International Journal of Remote Sensing, Vol 24.

Karathanassi, V., Iossifidis, Chr., Rokos, D., 2003. "Remote Sensing methods and techniques as a tool for the implementation of environmental legislation. The Greek Forest Law case study", International Journal of Remote Sensing, Vol. 24, No. 1, pp. 39-51.

2002

Karathanassi, V., Chr. Iossifidis, Chr., Rokos, D., 2002. "Remote sensing methods and techniques as a tool for the implementation of the Environmental Legislation. The Greek forest law case study", International Journal of Remote Sensing (ηλεκτρονική δημοσίευση).

Miliaresis, G. Ch. and D.P. Argialas, 2002. “Quantitative Representation of Mountain Objects Extracted from the Global Digital Elevation Model (GTOPO30)”, International Journal of Remote Sensing, 2002, Vol 23, No 5, pp 949-964.

Πλατάκος, Α., Παράσχου, Χ. και Καραθανάση, Β., 2002. "Μέθοδοι αποκατάστασης φάσης στη συμβολομετρία. Εφαρμογή και αξιολόγηση δύο μεθόδων", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Τεύχος 1/2002

2000

Karathanassi, V., Andronis, V., Rokos, D., 2000. "Evaluation of the topographic normalization methods for a Mediterranean forest area", XIX Congress of ISPRS, Vol. XXXIII, pp. 654-661, 16-23 July 2000.

Karathanassi, V., Iossifidis, Chr., Rokos, D., 2000 "A texture-based classification method for classifying built areas according to their density", International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No. 9, pp.1807-1823.

Rokos, D., Karathanassi, V., Levantis, E., 2000. "Environmental legislation compliance maps at national level: the Greek forest law case", XIX Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, XXXIII-B7, pp.1267-1277, July 2000.

Miliaresis, G.Ch., and D.P. Argialas, 2000. Extraction and Delineation of Alluvial Fans from Digital Elevation Models and Landsat Thematic Mapper Images. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing (P.E. & R.S.), Vol 66, No 9, pp. 1093-1101.

Ρόκος, Δ., 2000. "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ουτοπία, τεύχος 41, Σεπτ.-Οκτ. 2000, σελ. 121-135.

Rokos, D., Argialas, D., Mavrantza, R., St.-Seymour, K., Vamvoukakis, C., Kouli, M., Lamera, S., Paraskevas, H., Karfakis, I. and Denes, G, 2000.. "Structural analysis for gold mineralization using Remote Sensing and Geochemical techniques in a G.I.S. environment: Island of Lesvos, Hellas", Natural Resources Research, vol. 9, No. 4, pp. 277-293.

Ρόκος, Δ., 2000. "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Μια απόπειρα ολοκληρωμένης θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους στα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνίας", 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 3-6.6.1998, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, 1998 και Ουτοπία, τ.41, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2000, Αθήνα, σελ. 121-135.

1999

Miliaresis, G.Ch., and D.P. Argialas, 1999. Segmentation of Physiographic Features from the Global Digital Elevation Model / GTOPO30. Computers & Geosciences, Vol. 25, No. 7, pp. 715-728.

Γαλανού, Ε., Ρόκος, Δ., 1999. "Η Ανάλυση των Κύριων Συνιστωσών στην Οριοθέτηση Λιθολογικών Ενοτήτων και στην Αναγνώριση Γεωλογικών Δομών της Νήσου Νάξου με τη Χρήση Πολυφασματικών ΤΜ Εικόνων Landsat", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Τόμος 19, τεύχος 3, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1999.

Karathanassi, V., Iossifidis, Chr., Rokos, D., 1999 "A Thinning-based method for recognizing and extracting peri-urban road networks from SPOT panchromatic images", International Journal of Remote Sensing, Vol. 20, No. 1, pp.153-168.

1997

Ρόκος, Δ., 1997 "Το τέλος του Πανεπιστημίου (;) ή Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της "Λευκής Βίβλου", Ουτοπία, τεύχος 24, Μάρτιος-Απρίλιος 1997, σελ. 107-127, Αθήνα, 1997.

1996

Karathanassi, V., Iossifidis, Chr. and Rokos, D., 1996. "Application of Machine Vision Techniques in the Quality Control of Fharmaceutical Solutions." Computers in Industry, Vol. 32, No.2, pp. 169-179.

Kontoes, C.C., Rokos, D., 1996. "The Integration of Spatial Context Information in an Experimental Knowledge Based System and the Supervised Relaxation Algorithm. Two Succesful Approaches to improving SPOT-XS classification." International Journal of Remote Sensing, Vol. 17, No. 16, pp. 3093-3106.

Rokos, D., Kolokoussis, P., 1996. "The Use of Remote Sensing in the Evaluation of Natural Regeneration Potential, Erosion Risk and Desertification Risk after Forest Fires", Advances in Remote Sensing, Vol. 4, No. 4, pp. 106-116.

1995

Argialas, D., 1995. Towards Structured Knowledge Models for Landform Representation. Zeitschrift für Geomorphologie N.F Suppl.-Bd. 101, pp 85-108, December, Berlin-Stuttgart.

Rokos, D., Argialas, D., 1995. "Study of Forest Vegetation Regeneration based upon Landsat-TM Image Analysis: Preliminary Results". EARSeL Advances in Remote Sensing, Vol. 4, No. 3, pp. 78-86, December 1995.

1994

Κοντοές, Χ., και Ρόκος, Δ., 1994. "Η Χρήση Μεθόδων Χωρικών Μεταταξινομήσεων Δορυφορικών Δεδομένων SPOT-XS στη Διαδικασία Παραγωγής Αξιόπιστων Αγροτικών Στατιστικών." Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Τεχνικά Χρονικά Α΄, τόμος 14, τ.3.

1992

Ρόκος, Δ., 1992. "Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια ολιστική προσέγγιση. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις και προϋποθέσεις συνεργασίας και ολοκλήρωσης." Επιστημονικό Συνέδριο: "Ευρώπη. Ιδέες, συλλογικές νοοτροπίες και πραγματικότητες", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 1992 και Ουτοπία, τ.4, Δεκέμβριος 1992, σελ. 17-39.

1991

Ρόκος, Δ., 1991. "Ο Ρόλος του Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου". Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ.6, Αθήνα, Δεκέμβριος 1991.

Ρόκος, Δ., 1991. "Η ορθολογικότητα ως θεμέλιο και αφετηρία εκσυγχρονισμού και δημοκρατίας στις συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα σήμερα". Θεωρία και Κοινωνία, τ.5, Ιούνιος 1991.

1990

Argialas, D., and C. Harlow, 1990. Computational Image Interpretation Models: An Overview and a Perspective. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 56, No 6, June, σελ. 871-886.

Hadipriono, F., Lyon, G., Li, T. and Argialas, D. P. 1990. The Development of a Knowledge-based Expert System for Analysis of Drainage Patterns. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 56, No. 6, σελ. 905-909.

Rokos, D., Despotakis, V., 1990. "The development of an Integrated Cadastral Land Information System for Greece". Colloque de Strasbourg, Novembre 1990, Societe Francaise de Photogrammetrie et Teledetection, Bulletin No 121.

Ρόκος, Δ., 1990. "Ο διαλεκτικός χαρακτήρας της ανάπτυξης. Ένα διεπιστημονικό μεθοδολογικό εργαλείο για την προσέγγισή της." Συνέδριο "Η διεπιστημονική προσέγγιση της Ανάπτυξης." Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988, Επιστημονική Σκέψη, τ.44/1989 και Πρακτικά, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1990.

1988

Argialas, D. and Narasimhan, R. 1988. TAX: A Prototype Expert System for Terrain Analysis. Journal of Aerospace Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. l, No. 3, July, σελ.151-170.

Argialas, D. and Narasimhan, R. 1988. A Production System Model for Terrain Analysis Knowledge Representation. Microcomputers in Civil Engineering, Elsevier Science Pub. Co., Vol. 3, No. l, June, σελ. 55-73.

Argialas, D., Stearns, R. and Shahrokhi, F. 1988. Mapping and Significance of Landsat and Gravity Lineaments in West Tennessee. Journal of Aerospace Engineering, American Society of Civil Engineers, Vol. l, No. 2, April 1988, σελ. 74-87.

Argialas, D., Lyon, J. and Mintzer, O. 1988. Quantitative Description and Classification of Eight Drainage Pattern Types. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, American Society of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 54, No. 4, April 1988, σελ. 505-509.

1987

Ρόκος, Δ., 1987. "Η συμβολή του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης (ΕΣΟΚΠΓ) στην αποτύπωση και τεκμηρίωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων." Πρακτικά, Επιστημονικό Συνέδριο "Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων", Α.Π.Θ., 29.9.-3.10.1986, Σ.Α.Τ.Μ. Θεσσαλονίκη, 1987 και Τεχνική Περιοδική Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού, Τόμος Β, Αθήνα, 1987.

1978

Ρόκος Δ., 1978. "Η συμβολή της "Φωτογραμμετρικής" Φωτοερμηνείας και της Φωτογραμμετρίας στο Κτηματολόγιο." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 4, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1978.

1977

Ρόκος Δ., 1977. "Ολοκληρωμένες Αποδόσεις." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 1, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1977.

1976

Ρόκος Δ., 1976. "Τράπεζες Πληροφοριών (Data Banks) και Κτηματολόγιο." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 2, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1976.

Ρόκος Δ., 1976. "Κτηματολόγιο και Χρήση Γης ως Υποδομή Χωροταξικών Προγραμμάτων." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 3, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1976.

1970

Ρόκος Δ., 1970. "Η συμβολή της Ολοκληρωμένης "πληροφορίας" στην πολεοδομία." Αρχιτεκτονικά Θέματα, Αθήνα, 1970.

1966

Ρόκος Δ., 1966. "Η σύζευξη Φωτογραμμετρίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών στην υπηρεσία της οδοποιίας." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 2, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1966.

Ρόκος Δ., 1966. "Μια πρώτη κριτική ανάλυση στους όρους "Αναλυτική, Αναλογική και Αριθμητική Φωτογραμμετρία." Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 3, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1966.

2. In Conference Proceedings

2. Σε Πρακτικά Συνεδρίων

2021

Kleanthis Karamvasis, Vassilia Karathanassi, 2021, «Wavelet analysis for revealing rainfall effects on ground deformation results from time series interferometric methods», FRINGE 2021, ESA, on line event.

Kolokoussis P., Skamantzari M., Tapinaki S., Karathanassi V., Georgopoulos A., 2021. "3D and Hyperspectral Data Integration for Assessing Material Degradation in Medieval Masonry Heritage Buildings", XXIV ISPRS Congress, Commission II, WGII/8, 4-10 July 2021, Nice, France (to be published)

2020

Sitokonstantinou V., Koutroumpas A., Drivas Th., Koukos A., Karathanassi V., Kontoes H., Papoutsis I., 2020, “A Sentinel based agriculture monitoring scheme for the control of the CAP and food security”, RSCY2020, Paphos Cyprus, Proceedings 11524, DOI http://dx.doi.org/10.1117/12.2571111

Kremezi M. Karathanassi V., 2020, “Correction of the BRDF effects on Sentinel-2 ocean images”, IGARSS2019, July 28 - August 2, 2019 • Yokohama, Japan Pacifico Yokohama, DOI: 10.1109/IGARSS.2019.8899868

Kristolari V. Karathanassi V., 2020, “Convolutional neural networks for detecting challenging cases in cloud masking using Sentinel-2 imagery”, RSCY2020, Paphos Cyprus, Proceedings 11524, DOI http://dx.doi.org/10.1117/12.2571111

Psalta A., Tsironis V., Karantzalos K., Spyropoulou I., 2020. Social Pooling with Edge Convolutions on Local Connectivity Graphs for Human Trajectory Prediction in Crowded Scenes, IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (IEEE ITSC).

Mertikas P., Karantzalos K., 2020. Seafloor Mapping from Multispectral Multibeam Acoustic Data at the European Open Science Cloud, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences..

Karakizi C., Tsiotas N.I.A, Kandylakis Z., Vaiopoulos A., Karantzalos K., 2020. Assessing the contribution of Spectral and Temporal Features for Annual Land Cover and Crop type Mapping, ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences..

2019

Gouma A., Zotou I., Bellos V., Karathanassi V., Tsihrintzis V.A., 2019. “Evaluating the performance of a hydrodynamic model using SAR images”, In Proceedings of 11th World Congress of EWRA “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, 25-29 June 2019, Madrid, Spain, 425-426.

Karamvassis Kl., Karathanassi V., 2019, “Multi-track N-SBAS Sentinel-1 Interferometry focused on opencast mine monitoring: The case study of the Ptolemaida-Florina coal mine in Greece”, 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), 15-17 May 2019, Athens, Greece

Maria Kremezi, Vassilia Karathanassi, 2019, “Correcting the BRDF Effects on Sentinel-2 Ocean Images”, RSCY2019, Paphos Cyprus, Proceedings Volume 11174, Seventh International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019); 111741C (2019) https://doi.org/10.1117/12.2533653

Papadomanolaki M., Verma S., Vakalopoulou M., Gupta S., Karantzalos K., 2019. Detecting urban changes with recurrent neural networks from multitemporal Sentinel-2 data, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Στρατής, Π., Κολοκούσης, Π., Αργιαλάς Δ., 2019. Αναγνώριση πρακτικών βιολογικής καλλιέργειας με την εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης., 3ο Συνέδριο ΓΠΣ κ Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Falagas A. and Karantzalos K., 2019. A Cotton Yield Estimation Model based on Agrometeorological and High Resolution Remote Sensing Data, European Conference on Precision Agriculture (ECPA).

Pegiou V., Karantzalos K., Barouhas P., 2019. Combining SAR and Multispectral Satellite data for estimating Soil Moisture in Western Greece, ESA Living Planet Symposium..

Papadomanolaki M., Karantzalos K., Vakalopoulou M., 2019. A multi-task deep learning framework coupling semantic segmentation and image reconstruction for very high resolution imagery, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Tampouratzi V-L, Karantzalos K., Papadopoulou N. 2019. Estimating green water footprint at river basin scale,, 14th Conference of the Hellenic Hydrotechnical Association.

Tsamoura E., Kikaki K., Karantzalos K., 2019. Evaluating the performance of Chlorophyll and Temperature Estimation Models derived from MODIS and Seninel-3 Data in the Southeast Mediterranean, ESA Living Planet Symposium.

Konstantinidou E.E., Kolokoussis P., Topouzelis K., Moutzouris-Sidiris I., 2019. "An open source approach for oil spill detection using Sentinel-1 SAR images", 7th International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2019); 1117412 (2019)https://doi.org/10.1117/12.2539256

2018

Karamvasis Kl., Kolokoussis P., Karathanassi V., De Pasquale V., Cerio G., 2018, “A methodology for monitoring the upwelling phenomenon using Sentinel-3 products”, SPIE Proceedings Volume 10773, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018); 1077304 (2018) https://doi.org/10.1117/12.2326205.

Miltiadou M., Papoutsa Ch., Karathanassi V., Kolokoussis P., Lafon V., Sykas D., Sarelli A., Prodromou M., Hadjimitsis D., 2018, “Detection of marine fronts: a comparison between different approaches applied on the SST product derived from Sentinel-3 data”, Sixth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2018), August 2018, DOI: 10.1117/12.2324126.

Karakizi C., Antoniou G., Karantzalos K., 2018. Towards joint land cover and crop type mapping with numerous classes, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

Platias C., Kandylakis Z., Panagou E., Nychas G., Karantzalos K., 2018. Snapshot Multispectral and Hyperspectral Data Processing for Estimating Food Quality Parameters, IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (IEEE WHISPERS). .

Kordalis N., Nastos P. and Karantzalos K., 2018. Urban Heat Island in the Greater Athens Area using Remote Sensing Products, International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics.

Karakizi C., Gounari O., Karantzalos K., 2018. Annual Land Cover and Crop Type Mapping from Landsat-8 and Sentinel-2 Multi-temporal Data, Joint EARSeL/ NASA Workshop on Land Cover Mapping.

Kikaki A., Karantzalos K., V. Kapsimalis 2018. Detection and Monitoring of Marine Pollution using Multitemporal High-resolution Remote Sensing Data, International Conference of the Hellenic Geographical Society.

Papadomanolaki M., Vakalopoulou M., Paragios N., Karantzalos K., 2018. Stacked Encoder-Decoders for Accurate Semantic Segmentation of Very High Resolution Satellite Datasets, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS).

2017

Karamvasis, K. and Karathanassi V., 2017, “Deformation effects of dams on coastal regions using sentinel-1 iw tops time series: the west lesvos, greece case”, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-3/W2, 91-96, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-3-W2-91-2017, 2017.

Papadomanolaki M., Vakalopoulou M., Karantzalos K., 2017. Patch-based Deep Learning Architectures for Sparse Annotated Very High Resolution Datasets, Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE 2017), Special Session: Deep Learning. **student paper competition finalist**

Vardoulaki T., Vakalopoulou M., Karantzalos K., 2017. Per City-Block Density Estimation at Build-Up Areas from Aerial RGB Imagery with Deep Learning, Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE 2017), Special Session: Urban Land Cover Mapping.

Kandylakis Z., Karantzalos K., Doulamis A., Karagiannidis L., 2017. Multimodal Data Fusion for Effective Surveillance of Critical Infrastructures, ISPRS-International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, pp.87-93.

Karantzalos K. and Karmas A. 2017. Scalable Cloud-based Computation of Consistent Surface Reflectance Mosaics at 10m from Sentinel-2 and Landsat-8 Missions, ESA Conference on Big Data from Space, pp.181-184, doi: 10.2760/383579.

Vellas S., Lentaris G., Maragos K., Soudris D., Kandylakis Z., Karantzalos K., 2017. FPGA acceleration of hyperspectral image processing for high-speed detection applications, IEEE International Symposium on Circuits and Systems, doi: 10.1109/ISCAS.2017.8050773.

Karantzalos, Karmas, Tzotsos, 2017. Monitoring Crop Growth and Key Agronomic Parameters through Multitemporal Observations and Time Series Analysis from Remote Sensing Big Data, European Conference on Precision Agriculture, Advances in Animal Biosciences Vol.8(2), pp.394-399.

Karakizi and Karantzalos, 2017. Comparing Land Cover Maps derived from all Annual Landsat-8 and Sentinel-2 Data at Different Spatial Scales, ESA WorldCover Conference.

Karakizi, Vakalopoulou, Karantzalos, 2017. Annual Crop-type Classification from Multitemporal Landsat-8 and Sentiel-2 Data based on Deep-learning, International Symposium on Remote Sensing of Environment.

Karmas and Karantzalos, 2017. Effective and Scalable Computation of Termporal Colour Composites from Earth Observation Big Data, International Symposium on Remote Sensing of Environment.

Kontopoulou E., Kolokoussis P. and Karantzalos K., 2017. Water quality estimation in Greek lakes from Landsat 8 multispectral satellite data, European Water, Vol.58, pp.191-196.

Albrechtova et al., 2017. Global Land Cover Products Validation and Inter-comparison in South Central and Eastern Europe, ESA WorldCover Conference.

2016

Psalta Ath., Karathanassi V., Kolokoussis P., 2016, “Modified versions of SLIC algorithm for generating superpixels in hyperspectral images”, proc. IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), Los Angeles, USA, 22-24 August, 2016.

Saqellari-Likoka A., Vafeiadi-Bila E., Karathanassi V., 2016, “Independent component analysis for improving the quality of interferometric products”, Proc. SPIE 9870, Computational Imaging, 987007, May 26, 2016.

Kouli R., Argialas D., Nomikou P., Lykousis V., 2016. Automatic identification of the geomorphologic and morphotectonic features of the South Cretan Margin, using Object Based Image Analysis. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, Number 3, , 50, 1633-1642. 2016 and Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Mpampourda D., Argialas D., Nomikou P., Tzotsos A., 2016. Development of an Object Based Image Analysis approach for the extraction of the Kolumbo Volcano and associated Domes-Cones from a Digital Seabed Elevation Model. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, Number 3, 50, 1616-1625, 2016, and Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Argyropoulou E., Argialas D., Nomikou P., Papanikolaou D., Dekavalla M., 2016. Automatic identification of submarine landforms using Object Based Image Analysis in the area of North Aegean Basin. Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. L, Number 3, 50, 1605-1615. 2016, and Proceedings of the 14th Intern. Conference, Thessaloniki, May 2016.

Revekka Kouli, Demetre Argialas, Paraskevi Nomikou, Vasilis Lykousis., 2016. Automatic identification of the geomorphologic and morphotectonic features of the south cretan margin, using object based image analysis. 3rd international geo-cultural symposium "samaria", abstracts volume p.37.

Καμπούρη Μ., Κολοκούσης Π., Αργιαλάς Δ., Καραθανάση Β., 2016. "Διερεύνηση κατανομής δασικών ειδών δέντρου και βιοποικιλότητας στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη στην Χαλκιδική, χρησιμοποιώντας υπερφασματικές και πολυφασματικές εικόνες", Στα πρακτικά του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών", Μέτσοβο 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

Μπέκα Σ., Αργιαλάς Δ., Κολοκούσης Π., 2016. "Ανίχνευση Κτιρίων -ως Συνιστώσα Ανάπτυξης- με Γεωμορφομετρία και Αντικειμενοστρεφή Ανάλυση Εικόνων", Στα πρακτικά του 8ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., με θέμα "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Γεωγραφικά Απομονωμένων Περιοχών", Μέτσοβο 22-24 Σεπτεμβρίου 2016.

Vakalopoulou M., Platias C., Papadomanolaki M., Paragios N., Karantzalos K., 2016. Simultaneous Registration, Segmentation and Change Detection from Multisensor, Multitemporal Satellite Image Pairs, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS) **2nd place @2016 IEEE GRSS Data Fusion Contest**

Papadomanolaki, M., Vakalopoulou, M., Zagoruyko, S., Karantzalos, K., 2016. Benchmarking Deep Learning Frameworks for the Classification of High Resolution Satellite Multispectral Data, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. **Code: here**

Platias, Ch., Vakalopoulou, M., Karantzalos, K., 2016. Automatic MRF-based Registration of High Resolution Satellite Video Data, ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Karmas and Karantzalos, 2016. Scalable Geospatial Services for the Production of Time Series and Value-added Maps in Agriculture and Water Quality Monitoring, Proceedings of the 2016 Conference on Big Data from Space (ESA BiDS'16) [slides]

Platias, Ch., Vakalopoulou, M., Karantzalos, K., 2016. Fully Automated Sentinel-2 Data Registration to Various Multi-sensor Earth Observation Imaging Datasets, European Space Agency (ESA), Living Planet Symposium, 2016

Vaiopoulos and Karantzalos, 2016. Pansharpening on the Narrow VNIR and SWIR Spectral Bands of Sentinel-2, ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. **Best Poster Award**

Agrafiotis P., Georgopoulos A., Karantzalos K., 2016. The effect of Pansharpening Algorithms on the resulting Orthoimagery, ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

Kandylakis and Karantzalos, 2016. Precision viticulture from multitemporal, multispectral very high resolution satellite data, ISPRS Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences.

2015

Saqellari Likoka A., Karathanassi V., 2015, “A Methodology for outperforming filtering results in the Interferometric Process”, Proc. SPIE 9642, SAR Image Analysis, Modeling, and Techniques XV, 96420Z, Conference Volume 9642, October 15, 2015.

Stavrakoudis D., Gitas Ioan., Karydas Ch., Kolokoussis P., Karathanassi V., 2015, “Accurate multi-source forest species mapping using the multiple spectral–spatial classification approach”, Proc. SPIE 9643, Image and Signal Processing for Remote Sensing XXI, 964324,15 October 2015

Sykas D., and Karathanassi V., 2015,“An automatic method for producing robust regression models from hyperspectral data using multiple simple genetic algorithms”, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation, Cyprus, 16-19 March 2015.

Karamvasis, K. and Karathanassi V., 2015, “Forest canopy height estimation using double-frequency repeat pass interferometry”, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation, Cyprus, 16-19 March 2015.

Karmas A., Tzotsos, A., Karantzalos K., 2015. Scalable Geospatial Web Services through Efficient, Online and Near Real-time Processing of Earth Observation Data, IEEE International Conference on Big Data Computing Service and Applications.

Vakalopoulou M., Karantzalos K., Komodakis N., Paragios N., 2015, Simultaneous Registration and Change Detection in Multitemporal, Very High Resolution Remote Sensing Data, IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPRW'15, June 2015, pp.1-9. **Honourable Mention Paper Prize**

Karantzalos K., Karmas A., Tzotsos, A., 2015. RemoteAgri: Processing Online Big Earth Observation Data for Precision Agriculture, 10th European Conference on Precision Agriculture, pp.421-428, doi: http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-814-8_52.

Makantasis K., Karantzalos K., Doulamis A., Doulamis N., 2015. Deep Supervised Learning for Hyperspectral Data Classification through Convolutional Neural Networks, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015.

Kandylakis Z., Karantzalos K., Doulamis A., Doulamis N., 2015. Multiple Object Tracking with Background Estimation in Hyperspectral Video Sequences, IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS). **(slides & demo) **best paper award**

K. Karantzalos, P. Koutsourakis, I. Kalisperakis, and L. Grammatikopoulos, 2015. Model-based Building Detection from Low-Cost Optical Sensors Onboard Unmanned Aerial Vehicles, ISPRS International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, ISPRS UAV-g2015 (Volume XL-1/W4), pp.293-297.

I. Kalisperakis, Ch. Stentoumis, L. Grammatikopoulos, and K. Karantzalos, 2015. Leaf area index estimation in vineyards from UAV hyperspectral data, 2D image mosaics and 3D canopy surface models, ISPRS International Conference on Unmanned Aerial Vehicles in Geomatics, ISPRS UAV-g2015 (Volume XL-1/W4), pp.299-303.

Theologou I., Kagalou I., Papadopoulou M.P., Karantzalos K. 2015. Evaluating Multi-temporal High Resolution Satellite Chlorophyll–α Maps in Sensitive Shallow Inland Water Systems: The Case of Lake Karla, World Congress of the European Water Resources Association (EWRA), Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities, Istanbul, June 2015.

Kopsiaftis G. and Karantzalos K., 2015. Vehicle Detection and Traffic Density Monitoring From Very High Resolution Satellite Video Data, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015.

Karakizi C. & Karantzalos K., 2015. Detecting and Classifying Vine Varieties From Very High Resolution Multispectral Data, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015.

Vakalopoulou M., Karantzalos K., Komodakis N., Paragios N., 2015. Building Detection in Very high Resolution Multispectral Data with Deep Learning Features, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2015. **Best Poster Award**

Karmas A. and Karantzalos K., 2015. Benchmarking Server-Side Software Modules for Handling and Processing remote Sensing Data Through Rasdaman, IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), Tokyo, 2015.

Theologou, I., Patelaki, M., Karantzalos K., 2015. Can single empirical algorithms accurately predict inland shallow water quality status from high resolution, multi-sensor, multi-temporal satellite data? ISPRS Archives, Editors: G. Schreier, P. E. Skrovseth, and H. Staudenrausch, International Symposium on Remote Sensing of Environment(Volume XL-7/W3), pp.1511-1516.

Karakizi C., Oikonomou M., Karantzalos K., 2015. Spectral Discrimination and Reflectance Properties of Various Vine Varieties from Satellite, UAV and Proximate Sensors, ISPRS Archives, Editors: G. Schreier, P. E. Skrovseth, and H. Staudenrausch, International Symposium on Remote Sensing of Environment (Volume XL-7/W3), pp.31-37.

Makantasis, K., Karantzalos, K., Doulamis, A., Loupos, K., 2015. Deep Learning-Based Man-Made Object Detection from Hyperspectral Data, Advances in Visual Computing, Lecture Notes in Computer Science, Volume 9474, pp.717-727, Springer, ISBN 978-3-319-27856-8.

2014

Karathanassi V., Andreou Ch., Andronis V., Kolokoussis P., 2014, “Effects of band selection on endmember extraction for forestry applications”, Proc. SPIE 9245, Earth Resources and Environmental Remote Sensing/GIS Applications V, 92451O, Amsterdam, Nederland October 23, 2014.

Doulaverakis C., Tzotsos A., Tsampoulatidis I., Gerontidis N., Argyridis A., Karantzalos K, Kompatsiaris I., Argialas D., 2014. “GNORASI: A Modular Knowledge-based Platform for Object-based Image Analysis”, 5st International Conference on Object-based Image Analysis, GEOBIA 2014, May 21-24, 2014, Thessaloniki, Greece, 4p.

Argyridis, A., and Argialas, D., 2014. Ontology-Based Change Detection of Buildings from Remotely Sensed Imagery. Proceedings of 5th GEOBIA 2014 21-24 May, Thessaloniki, Greece, 4p.

Siora, E. and Argialas, D. 2014. OBIA of Multi-Date Landsat Imagery for Monitoring Urban Areas Evolution – The Case of Athens. Proceedings of the 5th GEOBIA 2014.South Eastern European Journal of Earth Observation and Geomatics, 3, (2S), 391-396.

Tzotsos, A., and Argialas, D., 2014. "Integrating knowledge-based expert systems and advanced machine learning for object-based image analysis", GEOBIA 2014, Thessaloniki, Greece, 21-24 May 2014, 4p.

Karantzalos K., Sotiras A., Paragios N., 2014, Efficient and Automated Multi-Modal Satellite Data Registration through MRFs and Linear Programming, IEEE Computer Vision and Pattern Recognition Workshops, CVPRW'14, June 2014, pp.1-8. [slides]

Karmas A., Karantzalos K., Athanasiou S., 2014. Online Analysis of Remote Sensing Data for Agricultural Applications, OSGeo's European Conference on Free and Open Source Software for Geospatial, FOSS4G-Europe, July 15 - 17, 2014. [demo]

Theologou I., Karantzalos K., Chamoglou M., Papadopoulou M.P. and Kagalou I., 2014. Earth Observation Techniques for Monitoring Inland Water Quality in the Mediterranean Region: A case study in Lake Karla, The Mediterranean City 2014, Adaptation Strategies to Global Environmental Change in the Mediterranean City and the Role of Global Earth Observation.

Doxani G., Karantzalos K., Tsakiri-Strati M., 2014. Knowledge-based Building Change Detection from Very High Resolution Imagery using Ancillary Geospatial Information, In GEOgraphic Object Based Image Analysis GEOBIA'14, Thessaloniki, 21-23 May 2014.

2013

Andreou C. and Karathanassi V., 2013. "Effects of band selection on the hyperspectral classification", proc. SPIE Optics and Photonics, 25-29 August 2013, San Diego USA

Kandylakis, Karantzalos, Karakizi, Makris, Georgopoulos, 2013."Evaluating spectral indices from WorldView-2 satellite data for selective harvesting in vineyards", European Conference on Precision Agriculture, 2013.

Karakizi, Karantzalos, Kandylakis, Makris, Georgopoulos, 2013. "Vineyard detection and vine variety discrimination from satellite data", European Conference on Precision Agriculture, 2013.

Karantzalos, Karakizi, Kandylakis, Oikonomou, et al., 2013. "Advanced remote sensing techniques and high spatial and spectral resolution data for precision viticulture". Abelos 2013 International Symposium, Trends in world viti/vini-culture development, 2013.

Vakalopoulou M. and Karantzalos K., 2013. "Automatic Co-registration of Frame Hyperspectral Data from UAVs", ISPRS Workshop on UAV based Remote Sensing Methods for Monitoring Vegetation, 2013.

2012

Andreou C. and V. Karathanassi V., 2012. "A novel multiple endmember spectral mixture analysis using spectral angle distance" proc. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 22-27 July 2012, Munich, Germany.

Andreou C., Karathanassi V., 2012. “New automated method for estimating the number of endmembers in hyperspectral images, IEEE Proceedings of Whispers 2012, IEEE, Shanghai, China, 2012.

Argialas D., Argyridis A., Skandali D., and Kolokousis P., 2012. "Extraction of the Foreshore Area from High Resolution Airborne Imagery Using Object Based Image Analysis: Vegetation Border Criterion", FIG Commission 3 Workshop on Spatial Information, 10-14 December 2012, Athens, Greece.

Argialas D., Michailidou S., and Tzotzos A., 2012. "Change Detection of Buildings in Suburban Areas from High Resolution Satellite Data Using Object-based Image Analysis". FIG Commission 3 Workshop on Spatial Information. 10-14 December 2012, Athens, Greece.

Karagiannis, G., Argialas, D., 2012. "Semi-Automatic Object-Based Building Change Detection in Suburban Areas from Quickbird Imagery". FIG Commission 3 Workshop on Spatial Information. 10-14 December 2012, Athens, Greece.

Karagiannis, G., Argialas, D., 2012. "Semi-Automatic Object-Based Building Change Detection in Suburban Areas from Quickbird Imagery Using the Erdas Imagine Objective Software". Proceedings of the 32nd EARSeL Symposium, Advances in Geoscience, pp. 594-607, (eds. Perakis K., and Moysiadis K.), ISBN: 978-960-88490-3-7, Presented in the Conference Programme for the '32nd EARSeL Symposium and 36th General Assembly', 21-24 May 2012, Mykonos Island, Greece.

Teloni E., Karantzalos K. and Argialas D., 2012. "Coastline detection from remotely sensed imagery: Development of a methodology based on advanced smoothing techniques and the Canny edge detector". Proceedings of the 32nd EARSeL Symposium, Advances in Geoscience, pp. 33-42, (eds. Perakis K., and Moysiadis K.), ISBN: 978-960-88490-3-7, Presented in the Conference Programme for the '32nd EARSeL Symposium and 36th General Assembly', 21-24 May 2012, Mykonos Island, Greece.

Vakalopoulou M. and Argialas D., 2012. "Evaluation of change detection methods in remote sensing, and development of relevant open source algorithms in the Orfeo Toolbox". Proceedings of the 32nd EARSeL Symposium, Advances in Geoscience, pp. 370-381, (eds. Perakis K., and Moysiadis K.), ISBN: 978-960-88490-3-7, Presented in the Conference Programme for the '32nd EARSeL Symposium and 36th General Assembly', 21-24 May 2012, Mykonos Island, Greece.

2011

Andreou C. and Karathanassi V., 2011. "Endmember detection in marine environment with oil spill event", proc. SPIE Remote sensing, 19-22 September 2011, Prague, Czech Republic.

Andreou C. and Karathanassi V., 2011. "Exploitation of hyperspectral imagery for the detection of oil spill characteristics", proc. CEST 8-10 September, 2011, Rhodes, Greece.

Andreou C., Karathanassi V., 2011. "Using principal component analysis for endmember extraction", proc. IEEE Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing: Evolution in Remote Sensing (WHISPERS), 5-9 June, 2011, Lisbon, Portugal.

Andreou C., Karathanassi V., Kolokoussis P., 2011. "Spectral Library for Oil Types", proc. 34th International Symposium on Remote Sensing of the Environment (ISRSE). April 10-15, 2011, Sydney, Australia.

Samoili S., Argialas D., Dumont A.-G., 2011. "Vehicle Recognition from Multi-spectral and LiDAR Elevation Data with Object-Oriented Analysis". Presented at: 11th Swiss Transport Research Conference, Ascona, Switzerland, May 11-13.

Sykas D., Karathanassi V., Andreou C. and Kolokoussis P., 2011. "Oil Spill Mapping Using Hyperspectral Methods and Techniques", Proceedings of the Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, (MEDCOAST), October 2011, Rhodes, Greece.

Sykas D., Karathanassi V., Andreou C., Kolokoussis P., 2011. “Oil Spill Thickness Estimation Using Unmixing Methods”, IEEE Proceedings of Whispers 2011, IEEE Lisbon, Portugal, 2011.

2010

Γαλανού Ε., Κολοκούσης Π., 2010. "Δημιουργία χάρτη ζωνών επικινδυνότητας για εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων με χρήση τηλεπισκοπικών μεθόδων σε περιβάλλον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών", Στα υπό δημοσίευση πρακτικά του 6ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών", ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο, 16-19 Σεπτεμβρίου 2010.

Doxani G., Karantzalos K., Tsakiri- Strati M., 2010. "Automatic change detection in urban areas under a scale-space, object-oriented classification framework", In: Addink E.A. and Van Coillie F.M.B. (Eds.), ISPRS International Conference of Geographic Object-Based Image Analysis, 2010.

Sykas D., Karathanassi V., 2010. “Detection of misallocated endmembers through the network based method”, IEEE Procceedings of Whispers 2010, IEEE, Reykjavik, Iceland.

2008

Dabboor M., Karathanassi V., Braun A., 2008. "Land Cover Segmentation of ALOS Polarimetric SAR Data" Proceedings of 2008 IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium.

2007

Αργιαλάς Δ., Νούτσου Β., Μιχάλης Π, και Ν. Αλβέρτος, 2007. Ανίχνευση Ακμών Ανθρωπογενών Χαρακτηριστικών με Χρήση Ανάλυσης Κυματιδίων σε Δορυφορικές Εικόνες Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Geography 2007, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007, 8 σελ.

Αργιαλάς Δ., Γεωργόπουλος Α., Ρόκος Δ., Ιωαννίδης Χ., Αλβέρτος Ν., Παραγιός Ν., Παπαδάκη Ε., Κολοκούσης Π., Ιωσηφίδης Χ., Μαυραντζά Ο., Παπασάικα Χ., Νούτσου Β., Τζώτσος Ά., Δελτσίδης Π., Παντελής Μ., Καράντζαλος Κ., 2007. "Ανάπτυξη Προηγμένων Τεχνικών Τηλεπισκόπισης–Φωτογραμμετρίας για τη Δημιουργία Γεωχωρικών Βάσεων Δεδομένων στον Αστικό Χώρο" Πυθαγόρας – Συνέδριο για την επιστημονική έρευνα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 5-8 Ιουλίου 2007, Πλωμάρι Λέσβου.

Αργιαλάς, Δ., Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Α. Τζώτσος, Β. Νούτσου, και Π. Μιχάλης, 2007. "Σύγχρονες μέθοδοι Ανάλυσης Εικόνων και Όρασης Υπολογιστών για την εξαγωγή χαρακτηριστικών στον αστικό χώρο", Πρακτικά της Διημερίδας "ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ", 22 - 23 Φεβρουαρίου, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, (σε CD).

Karantzalos K., Papasaika H. and Paragios N., 2007. "Aerial and satellite image segmentation based on shape-constrained geodesic active contours", An. Conf. of the American Society for Photogrammetry & Remote Sensing (ASPRS), Tampa, USA.

Καράντζαλος Κ. and Αργιαλάς Δ., 2007. Αυτόματη Χαρτογράφηση Ακτογραμμών από Παγχρωματικές Δορυφορικές Εικόνες (Automatic Coastline Mapping from Panchromatic Satellite Imagery). 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Geography 2007, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007, 8 σελ.

Κόκλα Φ, Αργιαλάς Δ, και Κ. Κασσιός, 2007. Αντικειμονστραφής ανάλυση εικόνων IKONOS για την εξέταση της επιδημίας της ξήρανσης της Κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Geography 2007, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007, 8 σελ.

Κολοκούσης Π., Ανδρώνης Β., Ιωσηφίδης Χ., Βασίλη-Βασιλείου Κ., Ρόκος Δ., 2007. "Δημιουργία χαρτών χρήσεων γης και των διαχρονικών μεταβολών τους για την Περιφέρεια Ηπείρου με ολοκλήρωση των δυνατοτήτων των τηλεπισκοπικών μεθόδων και τεχνικών. Συμβολή της Τηλεπισκόπησης στην υποδομή της Περιφερειακής Ανάπτυξης", Πρακτικά του 4ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου " (Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004), E.M.Π., Αθήνα, 2007.

Κωτσόπουλος K., Αργιαλάς Δ., και Κ. Κασσιός, 2007. Ποσοτικοποίηση ποιοτικών χαρακτηριστικών τοπίου μέσα από αντικειμενοστραφή ανάλυση επίγειων ψηφιακών φωτογραφιών. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Geography 2007, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007, 8 σελ.

Mavrantza, O. and D. Argialas, 2007. "Edge Detection Techniques For Extracting Linear Information In An Urban / Peri-Urban Environment", In Proceedings of the FIG Commission 3 Workshop "Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development", 28-31 March, 2007, Athens, Greece, 15p.

Mavrantza, O. D and D. Argialas, 2007. "Identification of Urban Features Using Object-Oriented Image Analysis", In: Stilla U. et al. (Eds) PIA07. International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 36 (3/W49B), 19-21 September 2007, Munich, Germany, pp. 101-106.

Τζώτσος Α., Δ. Αργιαλάς, 2007. Εφαρμογή Τεχνικών Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης Εικόνας Για Την Ταξινόμηση Αμιγούς Αστικής Περιοχής (Εφαρμογή Για Την Περιοχή Γουδιού Αττικής) Με Τη Χρήση Τηλεπισκοπικών Δεδομένων Υψηλής Διακριτικής Ικανότητας. 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Geography 2007, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007, 8 σελ.

2006

Argialas D. and A.Tzotsos, 2006. "Automatic Extraction of Physiographic Features and Alluvial Fans in Nevada, USA from Digital Elevation Models and Satellite Imagery through Multiresolution Segmentation and Object-oriented Classification". In: Proceedings of ASPRS 2006 Annual Conference, Reno, Nevada; May 1-5, 2006.

Karantzalos K. and Argialas D., 2006. "Automatic detection of oil spills with level set segmentation technique from remotely sensed imagery", International Symposium of Remote Sensing, Korea, 2006.

Karantzalos K. and Argialas D., 2006. "An image segmentation level set method for building detection", International Symposium of Remote Sensing, Korea, 2006.

Karantzalos K. and Argialas D., 2006. "Enhancement and smoothing of hyperspectal remote sensing data by advanced scale-space filtering", International Symposium of Remote Sensing, Korea, 2006.

Mavrantza, O. D. and D. P Argialas, 2006. "Object-oriented image analysis for the identification of geologic lineaments": 1st International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA): Automated classification, mapping and updating techniques - Geology, soil, natural resources, 5-7 July, Salzburg, Austria, 2006, http://www.commission4.isprs.org/obia06/papers.htm.

Tzotsos A., 2006. "A support vector machine approach for object based image analysis", 1st International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Commission IV, WG IV/4 - Commission VIII, WG VIII/11.

Tzotsos A., Iossifidis C. and Argialas D., 2006. "Integrating texture features into a region-based multi-scale image segmentation algorithm", 1st International Conference on Object-based Image Analysis (OBIA 2006), Commission IV, WG IV/4 - Commission VIII, WG VIII/11.

Tzotsos A. and D. Argialas, 2006., "MSEG: A generic region-based multi-scale image segmentation algorithm for remote sensing imagery". In: Proceedings of ASPRS 2006 Annual Conference, Reno, Nevada; May 1-5.

2005

Argialas D., Karantzalos K. , Maurantza O., Noutsou B., Tzotzos A., Koutroubas G., 2005. "Image Analysis, Pattern Recognition and Computer Vision in Remote Sensing: Methods and Applications", Proceedings International Conference on Environmental Technology, Athens, Greece, 2005.

Αργιαλάς, Δ., Κ. Καράντζαλος, Ο. Μαυραντζά, Β. Νούτσου, Α. Τζώτσος και Ι. Κουτρούμπας, 2005. "Ανάλυση Εικόνων, Αναγνώριση Πρότυπων και Όραση Υπολογιστών στην Τηλεπισκόπηση: Σύγχρονες Μέθοδοι και Εφαρμογές", Πρακτικά του Συνεδρίου HELECO '05, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 10 σελ.

Καραθανάση Β., Ρόκος Δ., Αργιαλάς Δ., Αναστασιάδης Μ., Τσακίρη Μ., Κουμαντάκης Ι., Κατέβας Ν., Καραγεώργης Α., 2005. "Υπερφασματικοί δέκτες και νερό: πρόγραμμα ΙΡΙΣ", 5th International Exhibition and Conference of Environmental Technology HELECO '05, Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 2005.

Ρόκος, Δ., 2005. "Πολιτικές Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Από τις Θεωρίες στην Πράξη", 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, HELECO '05, Στρογγυλό Τραπέζι "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις", Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 2005.

Τοπουζέλης Κ., Καραθανάση Β., Παυλάκης Π., Ρόκος Δ., 2005. "Ανάπτυξη Τηλεπισκοπικού συστήματος ραντάρ για τον εντοπισμό πετρελαιοκηλίδων στις Ελληνικές θάλασσες", 5th International Exhibition and Conference of Environmental Technology HELECO '05, Αθήνα 3-5 Φεβρουαρίου 2005.

2004

Αβούρη, Ε., Ρόκος, Ε., Γαλανού, Ε., 2004. "Συμβολή της τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην υδρογεωλογική έρευνα ορεινών και ημιορεινών περιοχών", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 904-925, Μέτσοβο, 2004.

Ανδρώνης, Β., Καραθανάση, Β., Βασίλη-Βασιλείου, Κ., Ρόκος, Δ., 2004. "Διερεύνηση της "Λαμπερτιανής προσέγγισης" της ανακλαστικότητας της φυσικής γήινης επιφάνειας ορεινών περιοχών, με χρήση της σταθεράς Minnaert σε δορυφορικές ψηφιακές τηλεπισκοπικές απεικονίσεις LANDSAT TM", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 953-965, Μέτσοβο, 2004.

Argialas D. P. and Mavrantza O. D., 2004. "Comparison Of Edge Detection And Hough Transform Techniques In Extraction Of Geologic Features", in Proceedings of the XXth ISPRS Congress of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 12-23 July 2004, Istanbul, Turkey, Vol. IAPRS-XXXV, ISSN 1682-1750, pp. 790-795.

Argialas D. P., A. Tzotsos, 2004. "Automatic Extraction of Aluvial Fans from Aster L1 Satellite Data and a Digital Elevation Model Using Object-Oriented Image Analysis", in XXth ISPRS Congress, 12-23 July 2004 Istanbul, Turkey - Commission 7, 2004.

Αργιαλάς, Δ., Μηλιαρέσης, Γ., 2004. "Τυποποίηση της φωτοερμηνευτικής γνώσης για την ερμηνεία γεωμορφών σε φυσιογραφική κλίμακα", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 983-994, Μέτσοβο, 2004.

Αργιαλάς Δ., Τζώτσος Α., 2004. "Αυτόματη αναγνώριση και οριοθέτηση αλουβιακών ριπιδίων από δορυφορικά τηλεπισκοπικά δεδομένα Aster L1 και ψηφιακό μοντέλο εδάφους με τη χρήση αντικειμενοστραφούς ανάλυσης εικόνας". 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου" 23-26 Σεπτεμβρίου 2004.

Karathanassi, V. 2004. "SAR texture analysis for the extraction of sea waves direction", 5th European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR 2004, Ulm Germany, May 25-27 2004.

Karathanassi, V., Dabor, M., 2004. "Landuse classification using E-SAR polarimetric data", XXth Congresss of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Instabul, 12-23 July 2004.

Karathanassi V., Iossifidis Chr., and Rokos D., 2004. "Analysis of the geometric accuracy provided by the forward geocoding of SAR images", International Symposium on the earth system, Istanbul, 8-10 September 2004.

Karathanassi V., Topouzelis K., Sarantopoulos D., 2004. "Texture based detection of sea waves direction", 11th SPIE International Symposium on Remote Sensing, Gran Canaria, Spain, 13-17 September 2004.

Καραθανάση Β., 2004. "Διερεύνηση των SAR πολωμένων απεικονίσεων στην ανίχνευση των χρήσεων γης", 4ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", Μέτσοβο, 23-26 Σεπτεμβρίου 2004.

Karantzalos K., Argialas D., 2004. "Towards the automatic olive trees extraction from aerial and satellite imagery", International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 35(5), pp. 360-365, pp 1173-1177, Istanbul, Turkey, 2004.

Κολοκούσης, Π., Ιωσηφίδης, Χ., Ρόκος, Δ., 2004. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων των νέων δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεκτών LANDSAT 7 ETM+ και IKONOS στη χαρτογράφηση και παρακολούθηση των μεταβολών των ορεινών περιοχών", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 875-903, Μέτσοβο, 2004.

Μηλιαρέσης, Γ., Αργιαλάς, Δ., 2004. "Παραμετρική αναπαράσταση ορεινών αντικειμένων από το μέτριας διακριτικής ικανότητας ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο GTOPO30", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 966-982, Μέτσοβο, 2004.

Μιχαηλίδου, Ε., Ρόκος, Δ., 2004. "Πολιτική γης για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασοπονίας", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 209-250, Μέτσοβο, 2004.

Pantazis, D., Stathakis, D., Yingcheng, L., Guo, T., Karathanassis, H., Karantzalos, K., 2004. "Research of the Possibility for Accuracy Improvement of Topographic Maps 1:50.000 and 1:25.000 using High Resolution Satellite Images", Proceedings International Conference on Global Spatial Data Infrastructure. Bangalore, India, 2004.

Παπαδημάτου, Α., Ρόκος, Δ., 2004. "Βιώσιμη" και Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου, 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 141-171, Μέτσοβο, 2004.

Πλατάκος, Α., Καραθανάση, Β., Ρόκος, Δ. 2004. "Εφαρμογή της Συμβολομετρικής Διαδικασίας για τη δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (Ψ.Μ.Ε.) σε Ορεινές περιοχές και Σύγκριση του με το Ψ.Μ.Ε. της Γ.Υ.Σ.", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 936-952, Μέτσοβο, 2004.

Ρόκος, Δ., Ιωσηφίδης, Χ., Κολοκούσης, Π., 2004. "Διερεύνηση των Δυνατοτήτων των Νέων Δορυφορικών Τηλεπισκοπικών Δεκτών LANDSAT 7 ETM+ και IKONOS στη Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση των Μεταβολών των Ορεινών Περιοχών", Πρακτικά του 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία Και Πράξη" (Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, 7-10 Ιουνίου 2001), E.M.Π., Αθήνα, 2004.

Ρόκος, Δ., 2004. "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές. Θεωρία και πράξη", 3o Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο Μετσόβου "Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και Πράξη", 7-10 Ιουνίου 2001, σελ. 79-140, Μέτσοβο, 2004.

Topouzelis, K., Karathanassi, V., Pavlakis, P., Rokos, D., 2004"Oil spill detection using RBF neural networks and SAR data", XXth Congresss of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), Instabul, 12-23 July 2004.

2003

Argialas D. and P. Derzekos (2003), "Mapping Urban Green from IKONOS Data by an Object-Oriented Knowledge-base and Fuzzy Logic", in Proceedings of SPIE International Conference on Remote Sensing, 22-27 September, Aghia Pelagia, Crete, pp. 96-106.

Argialas D. and V. Goudoula (2003), "Knowledge-based Land Use Classification from IKONOS Imagery for Arkadi, Crete, Greece", in Proceedings of SPIE International Conference on Remote Sensing, 22-27 September, Aghia Pelagia, Crete, pp. 193-204.

Argialas D. and Α. Tzotsos, 2003. "Geomorphological Feature Extraction from a Digital Elevation Model Through Fuzzy Knowledge-based Classification", in Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II. M. Ehlers (Editor) Proceedings of SPIE International Conference on Remote Sensing, Vol. 4886 (2003), 23-26 September 2002, Agia Pelagia, Crete, pp. 516-527.

Karantzalos K., 2003. "Combining Anisotropic Diffusion and Alternating Sequential Filtering for Satellite Image Enhancement and Smoothing" Proceedings International Conference of Image and Signal Processing for Remote Sensing IX, SPIE, Barcelona, Spain, 2003.

Karantzalos K., Georgopoulos A., 2003. "Processing Satellite Images with Nonlinear Filters", Proceedings International Conference of Image Processing: Algorithms and Systems II, IS&T/ SPIE, Santa Clara, California, USA.

Mavrantza, O. and D. Argialas (2003), "Implementation and evaluation of spatial filtering and edge detection techniques for lineament mapping - Case study: Alevrada, Central Greece", in Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II. M. Ehlers (Editor) Proceedings of SPIE International Conference on Remote Sensing, Vol. 4886 (2003), 23-26 September 2002, Agia Pelagia, Crete, pp. 417-428.

Mavrantza, O. D. and D. P. Argialas, 2003. "Quantitative evaluation of edge detection techniques in automated lineament mapping for a volcanic geotectonic environment", Proceedings of the 2003 Tyrrhenian International Workshop on Remote Sensing, 15-18 September 2003, Elba Island, Italy, pp. 629-638.

Πλατάκος A., Kαραθανάση Β., Ρόκος Δ., 2003. "An algorithm for DEM conversion to wrapped interferometric phase", 8th International Conference on Environmental science and Technology, G-NEST, Lemnos Greece, 8-10 September 2003, pp. 675-681.

Topouzelis, K., Karathanassi, V., Pavlakis, P., Rokos, D., 2003. "A Neural Network approach to oil spill detection using SAR data", 54th International Astronautical Congress, Bremen Germany, 29 September - 3 October 2003, Paper-Nr: IAC-03-B.6.06.

Topouzelis, K., Woodhouse, I., 2003. "Windscatterometer Observation Over Amazone Rainforest", Global nest, 8th Conference on Environmental Science and Technology, Lemnos Island, Greece, 8-10 September 2003.

2002

Αργιαλάς Δ. και Τζώτσος Α., 2002. "Η συμβολή του eCognition στην χαρτογράφηση γεωμορφολογικών σχηματισμών από Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους". Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, ΕΜΠ Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2002, CD-ROM πρακτικών συνεδρίου, σελ. 15, 2002.

Αργιαλάς Δ., Τζώτσος Α., Δερζέκος Π., 2002., "eCognition: Ένα εργαλείο χαρτογράφησης γεωμορφών". Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 3-6 Οκτωβρίου 2002, σελ. 24-30, 2002.

Καραθανάση Β., Ιωσσηφίδης Χ., 2002. "Direct geocoding procedure for evaluating geodetic coordinates", 9th International Symposium on Remote Sensing, SPIE, Ηράκλειο Κρήτης, 2002.

Karantzalos K., 2002. "A Morphological Image Processing System Towards Automatic Feature Extraction From Satellite Imagery" Proceedings International Conference on Computer Vision and Graphics, Vol. I, pp. 393-401, Zakopane, Poland, 2002.

Karantzalos K., Argialas D., 2002. "Evaluation of selected edge detection techniques in remotely sensed images" Proceedings International Conference of Image and Signal Processing for Remote Sensing VIII (RS07), SPIE, Crete, Greece, 2002.

Karantzalos, K ., Argialas, D., Georgopoulos, A., 2002. "Towards coastline detection from aerial imagery", Proceedings International Conference of Digital Signal Processing, vol. II, pp. 875-880. Santorini, Greece, 2002.

Mavrantza, R., Gountromichou, C., Vamvoukakis, C., Kouli, M., Karfakis, I., Santamouri, M., Seymour-St., K., Argialas, D., Karathanassi, V., Papadimatou, K., Michailidou, E., Rokos, D., 2002. "Multi-sensor image and data fusion for investigating possible epithermal Au in the Aegean back-arc, Hellas", to be appeared in the Conference Fusion of Earth Data, Sophia Antipolis, France, 26-28 January 2002.

Ρόκος, Δ., 2002. "Η Πολιτισμική Διάσταση της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης", Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου του Τομέα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Π.Σ. Καπεσόβου "Αλ.Νούτσος" στο "Πολιτιστική Οικολογία", Καπέσοβο 29.6.-1.7.2001, Τομέα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 109-119, Ιωάννινα, 2002.

Topouzelis, K., 2002. "A new approach in oil spill detection: Multi-scale segmentation on full resolution SAR images", The European Student Outreach Programme to the World Space Congress 2002, World Space Congress, 10-19 October 2002, Houston, Texas, U.S.A., 2002.

Τοπουζέλης Κ., Καραθανάση Β., Παβλάκης Π., Ρόκος Δ., 2002. "Oil spill detection: SAR multiscale segmentation and object features evaluation", 9th International Symposium on Remote Sensing, SPIE, Ηράκλειο Κρήτης, 2002.

2001

Ρόκος, Δ., 2001. "Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση μιας ελληνικής περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη", Πρακτικά Συνεδρίου "Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολικη Εποχή", Χανιά 25-27 Αυγούστου 2000, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 173-196, Ιωάννινα, 2001.

Ρόκος, Δ., 2001. "Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για ένα σχέδιο αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση μιας ελληνικής περιφέρειας. Από τη θεωρία στην πράξη", Πρακτικά Συνεδρίου "Εξουσία και Κοινωνίες στη Μεταδιπολική Εποχή", Χανιά 25-27 Αυγούστου 2000, Τομέας Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ. 173-196, Ιωάννινα, 2001.

Ρόκος Δ., 2001. "Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση. Μια απόπειρα ολοκληρωμένης θεώρησης, προσέγγισης και ανάλυσης των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεών τους στα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνίας", 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 3-6.6.1998, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, σελ. 65-86, Αθήνα, 2001.

Ρόκος Δ., Ανδρώνης Β., Βοζίκης Ε., Βαρελά Ε., 2001. "Σύγκριση της ποιότητας και της ακρίβειας ταξινομήσεων SPOT και Landsat TM τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στην περιοχή της επαρχίας Μετσόβου", 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 3-6.6.1998, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, σελ. 391-413, Αθήνα 2001.

Βασιλειάδης Ι., Καραθανάση Β., Ανδρώνης Β., Δερζέκος Π., Κολιόπουλος Π., Γερώνυμος Γ., Ρόκος Δ., 2001. "Διερεύνηση των δυνατοτήτων του φορητού ραδιομέτρου GER 1500 στη βελτίωση των ταξινομήσεων ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων της Επαρχίας Μετσόβου", 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 3-6.6.1998, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, σελ. 414-429, Αθήνα 2001.

Ρόκος Ε., Φυτρολάκης Ν., 2001. "Η συμβολή των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπισκοπικών μεθόδων στην ανίχνευση κατολισθήσεων στην περιοχή Μετσόβου", 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 3-6.6.1998, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, σελ. 379-390, Αθήνα 2001.

2000

Argialas, D.P., and G.CH. Miliaresis, 2000. Formalization of Physiographic Knowledge with Rule Based Structures and Object Hierarchies. Proceedings, 19th Conference of ISPRS "GeoInformation for All", (XIXth ISPRS Congress and Exhibition, 16 - 23 July 2000) Amsterdam, Vol. XXXIII, Part B4, 91-98 p.

Βαμβουκάκης, Κ., Στ.Σέϋμουρ, Κ., Ρόκος, Δ., Μαυραντζά, Ρ., Αργιαλάς, Δ., Καρφάκης, Ι., Παρασκευάς, Η., Κούλη, Μ., Λαμέρα, Σ., Ρόκος, Β., 2000. "Εντοπισμός της ζώνωσης των υδροθερμικών εξαλλοιώσεων για την ανίχνευση επιθερμικού χρυσού με τη συμβολή μεθόδων τηλεπισκόπησης και Γεωχημείας στη Νήσο Λέσβο", στο 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου "Ορυκτές Πρώτες Ύλες - Υπόγεια Έργα - Μεταλλουργία", Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρακτικά Α΄ Τόμος, Αθήνα, 22-24.11.2000, σελ. 185-195, Αθήνα, 2000.

Βαμβουκάκης, Κ., Στ.Σέϋμουρ, Κ., Ρόκος, Β., Ρόκος, Δ., 2000. "Αποκατάσταση τοπίου: Πρόταση για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ηφαιστειολογικού πάρκου στο λατομείο της ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ στα Φηρά της Σαντορίνης", στο 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου "Ορυκτές Πρώτες Ύλες - Υπόγεια Έργα - Μεταλλουργία", Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρακτικά Α΄ Τόμος, Αθήνα, 22-24.11.2000, σελ. 301-307, Αθήνα, 2000.

Καραθανάση Β., Ανδρώνης Β. και Ρόκος, Δ., 2000. "Evaluation of the topographic normalization methods for a Mediterranean forest area", IAPRS, Vol. XXXIII, Amsterdam, 2000.

Μαυραντζά, Ρ., Αργιαλάς, Δ., Ρόκος, Δ., Καρφάκης, Ι., Βαμβουκάκης, Κ., Στ.Σέϋμουρ, Κ., 2000. "H συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των Σ.Γ.Π. στη χαρτογράφηση τεκτονικών δομών και τη διερεύνηση της σχέσης τους με πιθανή μεταλλοφορία χρυσού στη Ν.Λέσβο", στο 3ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου "Ορυκτές Πρώτες Ύλες - Υπόγεια Έργα - Μεταλλουργία", Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Πρακτικά, Α΄ Τόμος, Αθήνα, 22-24.11.2000, σελ. 133-143, Αθήνα, 2000.

Ρόκος Δ., Καραθανάση Β., Λεβαντής Ε., 2000. "Environmental legislation compliance maps at national level: The Greek forest Law case", IAPRS, Vol. XXXIII, Amsterdam, 2000.

Rokos, D., Mavrantza, R., Vamvoukakis, C., St.Seymour, K., Kouli, M., Karfakis, I., Denes, D., 2000. "Localization of alteration zoning for the detection of epithermal gold by integration of Remote Sensing and geochemical techniques: Lesvos Island, Aegean Sea, Hellas", Applied Geologic Remote Sensing, Proceedings of the 14th International Conference, Las Vegas, Nevada, 6-8 November 2000, pp.161-169, Las Vegas, Nevada, USA.

Rokos, D., Kolokoussis, P., 2000. "Post Fire Mapping of Typical Mediterranean Forest Areas Using Landsat TM Images. A Knowledge Based Approach for the Prediction of Forest Sustainability", Mediterranean Desertification, Research Results and Policy Implications, Proceedings of the International Conference, 29 October to 1 November 1996, Crete, Greece, Vol. 2:Summary of Project Results, European Commission, Directorate-General Research, pp. 607-615, Brussels, 2000.

1999

Miliaresis, G.Ch. and D.P. Argialas, 1999. Formalization of the Photo-Interpretation Process by a Fuzzy Set Representation of Mountain Objects in the Geomorphic Context of the Great Basin Section. Proceedings, 25th Conference of the Remote Sensing Society (RSS 99), Cardiff (U.K.), September 8 – 10, pp. 745-750.

Miliaresis, G.Ch. and D.P. Argialas, 1999. Fuzzy Pattern Recognition of Compressional Mountain Ranges in Iran. Proceedings, 5th International Conference of the Association for Mathematical Geology IAMG '99 - Trondheim (Norway), August 6– 11, pp. 227 - 232.

Ρόκος, Δ., 1999. "Οι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας και ως Θεμέλιο Ιδεολογικής Ανάδρασης." στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, "Και τώρα τι; Το μέλλον της σοσιαλιστικής ιδέας στον 21ο αιώνα", Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου "Προβλήματα Σοσιαλισμού", Αθήνα, Ε.Μ.Π. 16-18.9.1994, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 129-138, Αθήνα, 1999.

Ρόκος, Δ., 1999. "Η Φύση, η Αποστολή και ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Σήμερα", στο: 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Προβλήματα Σοσιαλισμού", με θέμα "Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία που αναδύεται", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας και Δήμος Χανίων, Χανιά 29-31.8.1997, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 17-42, Αθήνα, 1999.

1998

Βασιλειάδης Ι., Ρόκος Δ., 1998. "Συγκριτική Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ταξινομήσεων Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων Landsat της Επαρχίας Μετσόβου χωρίς εργασίες υπαίθρου", 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 5-6.5.1995, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Πρακτικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., σελ. 276-295, Αθήνα, 1998.

Γαλανού Ε., Ρόκος Δ., 1998. "Η Διερεύνηση των Δυνατοτήτων Αναγνώρισης και Χαρτογράφησης Λιθολογικών Ορίων της Ευρύτερης Περιοχής της Επαρχίας Μετσόβου με την Χρήση Δορυφορικών Εικόνων", 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 5-6.5.1995, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Πρακτικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., σελ. 143-180, Αθήνα, 1998.

Miliaresis, G.Ch. and D.P. Argialas, 1998. Physiographic Feature Extraction From Moderate Resolution Digital Elevation Data. 24th International Conference of the Remote Sensing Society (RSS 98), Greenwich (U.K.), September 9-11, pp. 545-551.

Miliaresis, G.Ch. and D.P. Argialas, 1998. Parametric Representation and Classification Of Mountain Objects Extracted From Moderate Resolution Digital Elevation Data. Proceedings, 4th International Conference of the Association for Mathematical Geology (IAMG 98), Ispra-Naples (Italy), October 5 – 9, pp. 892-897.

Ρόκος Δ., 1998. "Η Διεπιστημονικότητα στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας", στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας "Φιλοσοφία, Επιστήμες και Πολιτική", 24-27.5.1996, Συγκομιδή προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ευτ.Μπιτσάκη (επιμ. Π.Νούτσος), Εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δαρδάνος, σελ. 403-437, Αθήνα, 1998.

Ρόκος Δ., Καραθανάση Β., Ανδρώνης Β., Κολοκούσης Π., 1998. "Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφοριών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την Επαρχία Μετσόβου", 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Δήμος Μετσόβου, 5-6.5.1995, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, Πρακτικά, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π., σελ. 41-127, Αθήνα, 1998.

1997

Καραθανάση Β., Ρόκος Δ., 1997. "Δημιουργία Φωτοερμηνευτικών και Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Κλειδιών Ειδών Τυπικών Ελληνικών Καλλιεργειών", 2η Συνάντηση Εργασίας "Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε&Τ Γνώσης", Θεσσαλονίκη 13-14.2.1997, Θεσσαλονίκη, 1997.

Παναγιωτοπούλου Ελ., Ρόκος Δ., 1997. "Διερεύνηση της Δυνατότητας αξιοποίησης Βάσεων Γνώσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για την Ταξινόμηση Καλλιεργειών με Τηλεπισκοπικές Μεθόδους", 2η Συνάντηση Εργασίας "Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε&Τ Γνώσης", Θεσσαλονίκη 13-14.2.1997, Θεσσαλονίκη, 1997.

Ρόκος Δ., Ανδρώνης Β., 1997. "Σύγκριση Ακρίβειας και Αξιοπιστίας Τηλεπισκοπικών και Παραδοσιακών Μεθόδων Ταξινόμησης Ειδών Φυσικής Βλάστησης στην Επαρχία Μετσόβου" 2η Συνάντηση Εργασίας "Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε&Τ Γνώσης", Θεσσαλονίκη 13-14.2.1997, Θεσσαλονίκη, 1997.

Ρόκος Δ., Κολοκούσης Π., 1997. "Παρακολούθηση της Πορείας Φυσικής Αναγέννησης Δασικών Περιοχών μετά από Πυρκαγιές με Μεθόδους και Τεχνικές Διαστημικής Τηλεπισκόπησης". 2η Συνάντηση Εργασίας "Ανθρώπινο Δίκτυο Διάδοσης της Ε&Τ Γνώσης", Θεσσαλονίκη 13-14.2.1997, Θεσσαλονίκη, 1997.

1996

Argialas, D.P., and G.CH. Miliaresis, 1996. Physiographic Knowledge Acquisition: Identification, Conceptualization and Representation. Proceedings, ACSM-ASPRS '96 Annual Convention and Exhibition, Baltimore-Maryland, April 22-25, pp.311-320

Argialas, D.P., and G.CH. Miliaresis, 1996. Landform Spatial Knowledge Acquisition: Identification, Conceptualization and Representation. Proceedings, ACSM-ASPRS '97 Annual Convention and Exhibition, Seattle-Washington, April 7-10, pp.733-740

Argialas, D.P., and G.CH. Miliaresis, 1996. An Object Oriented Representation Model For The Landforms of an Arid Climate Intermontane Basin: Case Study Of Death Valley, California. Proceedings. 23rd International Conference of the Remote Sensing Society (RSS 97), Reading (U.K.), September 2 – 4, pp. 199-205.

Μπουρίτσας, Γ., Ρόκος, Δ., Τσάνας, Γ., 1996. "Ο Εκσυγχρονισμός του Δημόσιου Τομέα και τα Προνόμια των Υπαλλήλων", Πρακτικά, 5ο Επιστημονικό Συνέδριο, "Όρια και Σχέσεις και Δημόσιου και Ιδιωτικού", Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 24-27.11.1995, Αθήνα, 1996.

1995

Ανδρώνης, Β., Χάλαρης, Γ. Ρόκος, Δ., 1995. "Εκτίμηση της φυσικής Αναγέννησης και του Κινδύνου Ερημοποίησης μετά από Δασικές Πυρκαγιές με Τεχνικές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Περιοχή Αττικής." 1η Συνάντηση Εργασίας, Ελληνική Διαστημική Επιτροπή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 26 και 27 Ιανουαρίου 1995, Πρακτικά, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.

Andronis, V., Chalaris, G., Rokos, D., 1995. "Regeneration Potential and Desertification Risk after Forest Fires in the Prefecture of Attica by GIS Methods and Techniques". Presented Paper, 1st Hellenic National Space Committee Workshop, National Research Foundation, Athens, January 26 and 27, 1995, Proceedings, Alternative Editions, Athens, 1995.

Κολοκούσης, Π., Ρόκος, Δ., 1995. "Η Συμβολή της Διαστημικής Τηλεπισκόπησης στην Εκτίμηση της Φυσικής Αναγέννησης και του Κινδύνου Ερημοποίησης μετά από Δασικές Πυρκαγιές στο Νομό Αττικής." 1η Συνάντηση Εργασίας, Ελληνική Διαστημική Επιτροπή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 26 και 27 Ιανουαρίου 1995, Πρακτικά, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.

Kolokousis, P. and Rokos, D., 1995. "The Use of Remote Sensing in the Evaluation of the Natural Regeneration Potential and Desertification Risk after Forest Fires in the Prefecture of Attica", Presented Paper, 1st Hellenic National Space Committee Workshop, National Research Foundation, Athens, January 26 and 27, 1995, Proceedings, Alternative Editions, Athens, 1995.

Ρόκος, Δ., 1995. "Εθνική, Ευρωπαϊκή ή Πλανητική Στρατηγική για την Παρατήρηση της Γης;" Προσκεκλημένη Εισήγηση, 1η Συνάντηση Εργασίας, Ελληνική Διαστημική Επιτροπή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 26 και 27 Ιανουαρίου 1995, Πρακτικά, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.

Ρόκος, Δ., 1995. "Η συμβολή των Αναλογικών και Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Μεθόδων στη Διερεύνηση, Απογραφή, Χαρτογράφηση και Παρακολούθηση των Φυσικών Διαθεσίμων και του Περιβάλλοντος", Πρακτικά Διημέρου "Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση -Τεχνολογίες Αιχμής", ΤΕΕ, 2η Έκτακτη Έκδοση, σελ. 144-154, Αθήνα, 1995.

Rokos, D., 1995. "National, European or Global Strategy for Earth Observation?" Invited Paper, 1st Hellenic National Space Committee Workshop, National Research Foundation, Athens, January 26 and 27, 1995, Proceedings, Alternative Editions, Athens, 1995.

Ρόκος, Δ., Παπαμαύρος, Ι., Ιωσηφίδης, Χρ., 1995. "Διερεύνηση των Δυνατοτήτων και των Περιορισμών Ανάλυσης και Επεξεργασίας Αναλογικών και Ψηφιακών Διαστημικών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων στη Μελέτη Προβλημάτων των Πόλεων." 1η Συνάντηση Εργασίας, Ελληνική Διαστημική Επιτροπή, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 26 και 27 Ιανουαρίου 1995, Πρακτικά, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.

Rokos, D., Papamavros, J., Iossifidis, C., 1995. "Exploration of the Possibilities and Constraints for the Analysis, Processing and Interpretation of Aerial Photos and Digital Satellite images, in the Study of Urban Environment", Presented Paper, 1st Hellenic National Space Committee Workshop, National Research Foundation, Athens, January 26 and 27, 1995, Proceedings, Alternative Editions, Athens, 1995.

1994

Karathanassi, V., Iossifidis, Chr. and Rokos, D., 1994. "Application of Machine Vision Techniques in the Quality Control of Fharmaceutical Solutions." Proceedings, Symposium ASI '94, Advanced Summer Institute '94, Sponsored by ESPRIT-BR No 9251 Network of Excellence in Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems, University of Patras, Patras, 1994.

Rokos, D., Argialas, D., 1994. "Study of Forest Vegetation Regeneration Based Upon Landsat TM Images Analysis:Preliminary Results." International Workshop Proceedings: Satellite Technology and GIS for Mediterranean Forest Mapping and Fire Management, (eds. Kennedy,P. and Karteris,M.), Presented November 4-6, Department of Forestry and Natural Environment, University of Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 379-393, 1994.

Rokos, D., Argialas, D., Panayiotopoulou, E., Andronis, V., Kolokousis, P., 1994. "Structuring a GIS Decision Support System for the Prevention of Desertification Resulting from Forest Fires", International Workshop Proceedings: Satellite Technology and GIS for Mediterranean Forest Mapping and Fire Management (eds. Kennedy,P. and Karteris,M.), Presented November 4-6, Department of Forestry and Natural Environment, University of Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 247-260, 1994.

Ρόκος, Δ., 1994. "Η Πολιτική Γης της Περιόδου 1945-1967. Κοινωνικοπολιτικά Αίτια και "Αναπτυξιακές" και Περιβαλλοντικές Προεκβολές." Πρακτικά, 4ο Επιστημονικό Συνέδριο: "Η Ελληνική Κοινωνία κατά την Πρώτη Μεταπολεμική Περίοδο 1945-1967", Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 24-27.11.1994, Αθήνα, 1994. (σελ. 533-560)

Ρόκος, Δ., 1994. "Η Συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος στη μελέτη και παρακολούθηση των πλανητικών μεταβολών (Global Change)." Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου : "Ηλιακή και Διαστημική Έρευνα στην Ελλάδα", Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 26-29.4.1993, επιμ. Γ.Αναγνωστόπουλος, Τόμος Ι, Ξάνθη 1994, σελ. 298-331.

1993

Καραθανάση, Β. και Ρόκος, Δ., 1993. "Φωτοερμηνευτικοί Δείκτες του Περιβάλλοντος Αγροτικών Περιοχών." Πρακτικά, Τόμος ΙΙΙ, Συνέδριο: για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος HELECO '93, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 1993.

Ρόκος, Δ., 1993. "Η συμβολή της Τηλεπισκόπησης και των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Πληροφοριών Γης στην Παρακολούθηση και Προστασία του Περιβάλλοντος." Πρακτικά, Τόμος ΙΙ, Συνέδριο: για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος HELECO '93, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, 1993.

Rokos, D., Spyrakos, J., Argialas, D., Fytrolakis, N., 1993. "Evaluation of Analog and Digital Image Analysis Techniques for Mapping Suspected Fault Zones in the Earthquake-prone Region of Kalamata, Greece", ERIM Ninth Thematic Conference, Geologic Remote Sensing, Exploration Environment and Engineering, 8-11 February 1993, Pasadena, California, U.S.A., pp 951-962, 1993.

Ρόκος, Δ., 1993 "Όψεις της πολιτικής γης στην Ελλάδα της δεκαετίας του '80. Κριτική ανάλυση. Προοπτικές". Πρακτικά, 3ο Επιστημονικό Συνέδριο: "Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα", Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 27-29.11.1991, Αθήνα, 1993.

1992

Argialas, D., and O. Mintzer, 1992. The potential of hypermedia to photointerpretation education and training, In "International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing", Vol. XXIX, part B, Commision VI, σελ. 375-381, L. Fritz and J. Lucas Editors, XVII ISPRS Congress, Washington D.C. August 2-14, 1992.

Argialas, D., and S. Krishnamoorthy, 1992. Detection of lines and circles in maps and engineering drawings, In "International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing", Vol. XXIX, part B, Commision III, σελ. 392-399, L. Fritz and J. Lucas Editors, XVII ISPRS Congress, Washington D.C. August 2-14, 1992.

Argialas, D., and W. Autin, Y., Acar, R., Greene, 1992. Exploration of aggregate materials with geomorphologic and geotechnical techniques, In "International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing", Vol. XXIX, part B, Commision VII, σελ. 583-587, L. Fritz and J. Lucas Editors, XVII ISPRS Congress, Washington D.C. August 2-14, 1992.

Argialas, D., 1992. Steps in Authoring and Implementing a Hypermedia System for Training in Image Interpretation. Third Hellenic University Consortium, National Technical University of Athens, 2-4 December, 1992, Athens, Greece, σελ. 31-34.

Rokos, D., Argialas, D., 1992. "The Laboratory of Remote Sensing of the National Technical University of Athens: Education and Research Advances, International Colloquium on "The Multidisciplinary Nature of Remote Sensing and the Greek Participation to EEC sponsored R/S Projects"(eds. P.Patias and M.Tsakiri-Strati). The Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Rural and Surveying Engineering, Department of Cadastral, Photogrammetry and Cartography, Thessaloniki, October 23, 1992.

Rokos, D., Mega, V., 1992. "An Integrated Land Information System for Urban Policy Developments in Greece", in Land Use Management and Environmental Improvement in Cities, Proceedings of a European Workshop, Lisbon 6-8 May 1992, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Lisbon, 1992.

Ρόκος, Δ., 1992. "Κοινωνία, Τεχνολογία και Παραγωγή. Σχέσεις, Αλληλεπιδράσεις και Αλληλοκαθορισμοί. Πολιτικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις". Πρακτικά, Συνέδριο: Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της Παραγωγής, Πολυτεχνείο Κρήτης, 1-4.10.1992.

Ρόκος, Δ., 1992. "Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια ολιστική προσέγγιση. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις και προϋποθέσεις συνεργασίας και ολοκλήρωσης." Επιστημονικό Συνέδριο: "Ευρώπη. Ιδέες, συλλογικές νοοτροπίες και πραγματικότητες", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σεπτέμβριος 1992 και Ουτοπία, τ.4, Δεκέμβριος 1992, σελ. 17-39.

1991

Kontoes, C.C., Rokos, D., Wilkinson, G.G., Megier, J., 1991. "The Use of Expert System and Supervised Relaxation Techniques to Improve SPOT Image Classification Using Spatial Context." Proceedings, Vol. III, International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS '91) Helsinki, 1991.

Ρόκος, Δ., 1991. "Πόλεμος και Ειρήνη σήμερα. Συμβολή στην διεπιστημονική ανάλυση των αιτίων και των αποτελεσμάτων τους". Τρίτο Συνέδριο, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δήμος Χανίων, Χανιά 1991.

Ρόκος, Δ., 1991. "Όψεις των κρατικών πολιτικών για την πανεπιστημιακή παιδεία και έρευνα στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Κριτική Προσέγγιση, τάσεις και προοπτικές". Πρακτικά, 2ο Επιστημονικό Συνέδριο, "Το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα σήμερα. Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές διαστάσεις", Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 28.11 - 1.12.1990, Αθήνα, 1991.

1990

Argialas, D., 1990. Knowledge-Based Image Interpretation: Techniques and Applications. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Denver, Colorado, Vol 4, p. 33-42.

Cruise, J., Narasimhan, R., Strautmann, A. and Argialas, D., 1990. Analysis of Field Collected Scour Data at Louisiana Bridge Sites. Presented at 69th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C., January, 1990, 27 pages.

Narasimhan, R., J. Cruise, A. Strautman, and Argialas, D., 1990. A Computerized Data Base Management and Analysis System for Field Collected Scour Data. National Research Council, Transportation Research Record, No 1279, Energy and Environment, Hydrology and Environmental Design, 1990 pp 96-102.

Hadipriono, F., Lyon, G., Li, T. and Argialas, D. P. 1990. A Drainage Pattern Knowledge Based Expert System. Technical Paper, 1989 ASPRS-ACSM Fall Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, σελ. 116-124, September 17-21, 1989, Cleveland, Ohio.

Rokos, D., 1990. "Remote Sensing Education and Research. Basic Characteristics and Trends. Structure and Functions". International Archives, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS Commission VI Symposium, Vol. 28, Part 6, Rodos, 1990.

Ρόκος, Δ. "Η Παιδεία ως θεμελιακής σημασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία. Ο Ρόλος του Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου", "Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη", Ομάδα Έρευνας Ε.Μ.Π., Επιστημονικό Συνέδριο 19-21.2.1990, Πρακτικά, Τόμος Α΄, σελ. 173-187 (Συζήτηση σελ. 189-201), Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.

Ρόκος, Δ., Νικολαϊδης, Β., Σερεμέτης, Δ., Σαμαράς, Ι., 1990. Εισηγήσεις και Συζήτηση στη 2η Θεματική Ενότητα "Οικονομικές διαστάσεις στις σχέσεις ανάπτυξης και παιδείας", "Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη", Ομάδα Έρευνας Ε.Μ.Π., Επιστημονικό Συνέδριο 19-21.2.1990, Πρακτικά, τόμος Β΄, σελ. 437-501, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.

Ρόκος, Δ., 1990. "Σύγχρονες Εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης". Προσκεκλημένη εισήγηση, 1ο Ελληνικό Συνέδριο Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, "Τεχνολογικές Εξελίξεις και Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης" 1-2 Φεβρουαρίου 1990, Ε.Μ.Π., Ελληνική Εταιρία Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1990.

Ρόκος, Δ., 1990. "Η αντικειμενικοποίηση σημαντικών λειτουργιών του κράτους. Αρχές, Μέθοδοι, Μέσα και Πρακτικές". Πρακτικά, 1ο Επιστημονικό Συνέδριο, "Οι Λειτουργίες του Κράτους σε περίοδο κρίσης. Θεωρία και Ελληνική Εμπειρία", Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, 4-6.10.1989, Αθήνα, 1990.

1989

Αρβανίτης, Α., Μανιάτης, Ι. και Ρόκος, Δ., 1989. "Πρόταση για τη Διοικητική διάρθρωση και λειτουργία του Κτηματολογίου της Ελλάδας." Πρακτικά, Συνέδριο "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου." Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε., Ο.Κ.Χ.Ε., Αθήνα, 1989.

Αρβανίτης, Α., Μανιάτης, Ι. και Ρόκος, Δ., 1989. "Ελληνικό Λογισμικό για το Σύστημα Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.)." Πρακτικά, Συνέδριο "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου." Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε., Ο.Κ.Χ.Ε., Αθήνα, 1989.

Argialas, D. 1989. Knowledge-based Expert System Instruction. ASPRS Technical Paper, 1989 ASPRS-ACSM Fall Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, p. 108-115, September 17-21, 1989, Cleveland, Ohio.

Argialas, D. 1989. A Frame-based Approach to Modeling Terrain Analysis Knowledge. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol 3, p. 311-319, April 2-7, 1989, Baltimore, Maryland.

Narasimhan, R. and Argialas, D. 1989. Computational Approaches for Handling Uncertainties in Terrain Analysis. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 3, p. 302-310, April 2-7, 1989, Baltimore, Maryland.

Narasimhan, R., J. Cruise, D. Argialas, A. Strautman, K. Arora, and Barbe D., 1989. Louisiana Scour Analysis Management System (LASAMS). Proc. American Water Resources Association National Conference, 1989, Bethesda, MD, p. 11A-9--11A-19. Presented In Conference Water: Laws and Management, Sept 17-22, 1989, Tampa, Florida.

Rokos, D., Despotakis, V., 1989. "PC Based Integrated Cadastral Land Information System (ICLIS) for Land Structure and Geomorphological conditions of the Southern Regions of the European Mediterranean Countries. Possibilities, Problems and Constraints". Proceedings, ISPRA Workshop 6-7.9.1989, Varese, 1989.

Ρόκος, Δ., 1989. "Το Σύστημα Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης. (Σ.Ο.Κ.Π.Γ.) Η Συμβολή της Τηλεπισκόπησης" Πρακτικά, Συνέδριο "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου" Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε., Ο.Κ.Χ.Ε., Αθήνα, 1989.

1988

Argialas, D. 1988. Methodologies of Expert Systems for Terrain Analysis Problem Solving. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 3, σελ. 76-85, St. Louis, Missouri, March l3-19, 1988.

Γκιόκας, Στ. και Ρόκος, Δ., 1988. "Η συμβολή της Φωτοερμηνευτικής μεθοδολογίας στη διερεύνηση αρχαιολογικών περιοχών και στην απάντηση συγκεκριμένων ερωτημάτων. Δυνατότητες και περιορισμοί." Πρακτικά, Διεθνές Συνέδριο "Σύγχρονες Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης." Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1988.

Γκιόκας, Στ., Καραθανάση, Β., Ρόκος, Δ., Σπυράκος, Ι., 1988. "Προϋποθέσεις και πολιτική ανάπτυξης της Φωτοερμηνείας / Τηλεπισκόπησης στην Ελλάδα. Εκπαιδευτική και ερευνητική πραγματικότητα, προβλήματα και προοπτικές." Πρακτικά, Διεθνές Συνέδριο "Σύγχρονες Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης." Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1988.

Karathanassi, V. and Rokos, D., 1988. "Un Essai d' inventaire de l'occupation du sol dans la region d'Agrinio (Grece) a l'aide d'images SPOT." XVI International Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. I.S.P.R.S., Kyoto, 1988, International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 27, part B7, Commission VII, pp 261-270, 1988.

Καραθανάση, Β., Ρόκος, Δ., Σπυράκος, Ι., Χουσεϊν, Τ., 1988. "Συγκριτική διαχρονική μελέτη των μεταβολών χρήσεων γης της περιοχής Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου με Φωτοερμηνευτική/Τηλεπισκοπική μεθοδολογία." Πρακτικά, Διεθνές Συνέδριο "Σύγχρονες Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης." Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1988.

Καραθανάση, Β., Ρόκος, Δ., Σπυράκος Ι., 1988. "Ελληνικό Λογισμικό Ψηφιακής Επεξεργασίας Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. (ΕΛΛ.ΛΟΓ.ΨΕΤΑ/A NA.T.U.Re.S. Lab. D.I.P. Soft)". Ένα εκπαιδευτικό εργαλείο του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Πρακτικά, Διεθνές Συνέδριο "Σύγχρονες Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης." Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1988.

Narasimham, R. and Argialas, D. 1988. Representation of Terrain Units in Frames. Technical Paper, Fall Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, σελ. 9-18, Virginia Beach, VA, September l2-l6, 1988.

Narasimhan, R. and Argialas, D. 1988. A Production System Approach for Terrain Analysis. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 3, σελ. 66-75, St. Louis, Missouri, March l3-19, 1988.

Rokos, D., 1988. "Cybernetics and remote sensing methodology. A dialectic interdisciplinary and integrated approach." Archives XVI International Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 27, Part B7, Commission VII, pp.460-469, I.S.P.R.S., Kyoto, 1988.

Rokos, D., 1988. "Some Aspects on Photogrammetric and Remote Sensing Education and Research in Greece, Cyprus, Yugoslavia and Albania." Archives XVIth International Congress of the International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. I.S.P.R.S., Kyoto, 1988.

1987

Ρόκος, Δ., 1987. "Η συμβολή του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένων Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης (ΕΣΟΚΠΓ) στην αποτύπωση και τεκμηρίωση των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων." Πρακτικά, Επιστημονικό Συνέδριο "Σύγχρονες Μέθοδοι Αποτύπωσης και Τεκμηρίωσης Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων", Α.Π.Θ., 29.9.-3.10.1986, Σ.Α.Τ.Μ. Θεσσαλονίκη, 1987 και Τεχνική Περιοδική Έκδοση Υπουργείου Πολιτισμού, Τόμος Β, Αθήνα, 1987.

Strautman, A., Cruise, J. and Argialas, D. 1987. Analysis of Scour Problems at Louisiana Bridges. American Society of Civil Engineers, Proceedings National Conference on Hydraulic Engineering,August 3-7, p. 517-522, Williamsburg, VA.

1986

Argialas, D. 1986. Computer-Assisted Recognition of Drainage Patterns. Technical Paper, Annual Convention of American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 4, p. 435-444.

Βλάχος, Δ., Καποκάκης, Ε., Ρόκος, Δ., Τοκμακίδης, Κ., Τσώμου, Α., 1986. "Αξιοπιστία Φωτογραμμετρικών και Τοπογραφικών Μεθόδων στην Σύνταξη Κτηματολογικών Διαγραμμάτων." Επιστημ. Συνάντηση: "Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου", Ε.Μ.Π., Πρακτικά, Έκδοση ΤΕΕ, σελ. 371-393, Αθήνα, 1986.

Rokos, D., 1986. "The Contribution of an Integrated Cadastral L.I.S. for Decision Making." Proceedings XVIIth International Congress, F.I.G., Toronto, Canada, 1986.

Rokos, D., 1986. "Towards a National Strategy for the Development of Informatics in Greece. Its dialectical relation to Development Infrastructure Studies." Πρακτικά, Συνέδριο "Πληροφορική και Περιφερειακή Ανάπτυξη", Α.Π.Θ., Κέντρο Δελφών, 1986.

Ρόκος, Δ., 1984. "Κτηματολόγιο και Ανάπτυξη. Μεθοδολογική προσέγγιση στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες." Συνέδριο "Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη." Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Τ.Α.Τ.Μ., Α.Π.Θ., 1984. Πρακτικά Συνεδρίου τόμος Α΄, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1986.

Ρόκος, Δ., 1986. "Το Πρόβλημα το Κτηματολογίου στην Ελλάδα σήμερα." Συνέδριο "Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη." Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας, Τ.Α.Τ.Μ., Α.Π.Θ., 1984. Πρακτικά Συνεδρίου Α΄τόμος, Εκδ. "Παρατηρητής" Θεσσαλονίκη, 1986.

1985

Ρόκος, Δ., 1985. "Εφαρμογές για Κτηματολόγιο ή Κτηματολόγιο για Εφαρμογές", Πρακτικά, Επιστημονικό Διήμερο "Εφαρμογές Διαγραμμάτων και Τίτλων Ακινήτων", Θεσσαλονίκη 4-5 Νοεμβρίου 1985, (στη μνήμη του Γιάννη Παπαϊωάννου), Σύλλογος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Βορείου Ελλάδας, σελ. 187-198, Θεσσαλονίκη, 1985.

1984

Maniatis, J., Rokos, D., 1984. "Establissement d' un systeme d' informations de regions cotieres en Grece." Symposium International des Systemes d' information du territoire. Edmonton, Alberta, Canada, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Η συμβολή του δημοκρατικού Πανεπιστημίου στον προγραμματισμό και την υποδομή της περιφερειακής ανάπτυξης." Τ.Ε.Ε., Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Συνέδριο: "Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση", Α.Π.Θ., Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας, Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Η ιδιοκτησία γης και οι αντιλήψεις για το Εθνικό Κτηματολόγιο στην Ελλάδα." Η΄ Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο "Το πρόβλημα κατοικία", Πρακτικά, Αθήνα, 1984.

Rokos, D., 1984. "Phοtogrammetric and Remote Sensing Education and Research in the South-Eastern Mediterranean Countries." Archives XVth International Congress, International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. ISPRS, VI, Rio de Janeiro, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Η έγγεια διάρθρωση στην Ελλάδα. Αίτια, Προβλήματα, Προοπτικές." Πρακτικά ΕλληνοΓαλλικού Συνεδρίου "Οι Επιστήμες του Ανθρώπου και της Κοινωνίας. Ο Αγροτικός Κόσμος στο μεσογειακό χώρο", Ε.Ι.Ε. 4-7/12/1984, Ε.Κ.Κ.Ε., Αθήνα, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Για ένα Εθνικό Σύστημα Κτηματολογικών Πληροφοριών Γης." Ε.Π.Υ., Τ.Ε.Ε., Πρακτικά, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής. Αθήνα, 1984.

Rokos, D., 1984. "Pour un System National d' Informations Cadastrales du Territoire." Proceedings, FIG Commission III, Symposium International sur les Systemes d' Information du Territoire. Edmonton, Canada, 1984.

1983

Rokos, D., 1983. "Cadastral Land Information System, Planning and Design. The case of Greece. Preconditions and Constraints." Invited Paper, Proceedings, Commission 3, XVII International Congress F.I.G., Sofia, 1983.

Rokos, D., 1983. "L.I.S. and Cadastre in Education and Research in the University of Thessaloniki." Proceedings, F.I.G., XVIIth International Congress, Sofia, 1983.

Rokos, D., 1983. "National Cadastre of Greece and Land Policy. Their Dialectic relationship." Invited Paper, Commission 7, Proceedings, XVIIth International Congress, F.I.G., Sofia, 1983.

1982

Καραμόσχος, Π., Μανιάτης, Γ., Πετραντζάς, Π., Ρόκος, Δ., Σπανίδης, Φ., 1982."Μεταβολές των Χρήσεων Γης σε τμήμα της ευρύτερης αστικής περιοχής της Αθήνας τα τελευταία πενήντα χρόνια. Η συμβολή της Φωτοερμηνείας." Πρακτικά Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση "Θεματικοί Χάρτες και Καταγραφές στην Οικιστική Ανάπτυξη." Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1982.

Karamoschos, P., Maniatis, J., Petrantzas, P., Rokos, D., Spanidis, P., 1982. "Land Use changes in the greater Athens Area. The Contribution of Remote Sensing." Actes du Symposium International de la Commission VII de la Societe Internationale de Photogrammetrie et de Teledetection. International Archives of ISPRS, Vol. 24-VII/I Toulouse, 1982.

Καραμόσχος, Π., Λιβιεράτος, Ε., Μανιάτης, Γ., Μπούτουρα, Χ., Παπαδοπούλου, Μ., Ρόκος, Δ., 1982. "Επεξεργασία και Αυτόματη γραφική αρχειοθέτηση θεματικών χαρτών. Υπόβαθρο για περιφερειακή ανάλυση." Πρακτικά, Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση "Θεματικοί Χάρτες και Καταγραφές στην Οικιστική Ανάπτυξη", Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1982.

Ρόκος, Δ., 1982. "Κτηματολόγιο, Πολιτική Γης και Ανάπτυξη." Εργ. Κτηματολογίου και Αναδασμού, Α.Π.Θ. Πρακτικά Συνεδρίου Τ.Ε.Ε. "Ανάπτυξη στην Ελλάδα" Μάιος '81, Τόμος Γ΄, Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 8-9/1982, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1982.

1981

Ρόκος, Δ., 1981. "Οικοδομή και Πολιτική Γης στην Ελλάδα." Πρακτικά και Ειδική Έκδοση του Συνεδρίου του ΣΠΜΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 1981.

Rokos, D., 1981. "Remembrement en Grece. Methodes et Politique." Proceedings XVI International Congress, F.I.G., Montreux, Switzerland, 1981.

1977

Rokos, D., 1977. "The role of the Surveying Engineer in Planning. His social responsibility." Proceedings, XVth International Congress of Surveyors. International Federation of Surveyors. Stockholm, 1977.

1976

Rokos, D., 1976. "Integrated Photogrammetric Contribution to Development. Educational and Administative Aspects." Proposals for Greece." Archives, XIIIth Congress of the International Society for Photogrammetry, ISP, Commission VI. Helsinki, 1976.

1972

Rokos, D., 1972. "The Contribution of "Integrated Information" in Confronting World and Societal Problems." XIIth International Congress, The International Society of Photogrammetry. Abstracts of Invited and Presented Papers. Ottawa, Canada, 1972.

3. Books

3. Βιβλία

K. Koloniatis, V. Andronis, V. Karathanassi, 2020, “Spectral smile correction for airborne imaging spectrometers”, Chapter 2 in the book Hyperspectral Remote Sensing. Theory and applications, 2020 Elsevier Ltd., ISBN: 978-0-08-102894-0.

Ρόκος, Δ. "Περιβάλλον και Ανάπτυξη. Διαλεκτικές Σχέσεις και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις." (Εισαγωγή-Επιμέλεια), Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αντιπαραθέσεις 20, σελ. 255, Αθήνα, 2005.

Ρόκος, Δ. / Rokos, D., "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη" / "The National Technical University of Athens for Metsovo. The Integrated Development of Mountainous Areas. Theory and Practice" (Επιμέλεια/Editor), Πρακτικά/Proceedings, 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία και Πράξη" / 3rd Interdisciplinary Conference "The National Technical University of Athens for Metsovo. The Integrated Development of Mountainous Areas. Theory and Practice" Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. - Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. / Metsovion Interdisciplinary Research Center M.I.R.C. of the N.T.U.A. - N.T.U.A.-M.I.R.C. Development Foundation, σελ. 1003/pp.1003, Εναλλακτικές Εκδόσεις / Alternative Editions, Αθήνα/Athens, 2004.

Ρόκος, Δ. / Rokos, D., "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση" / "The National Technical University of Athens for Metsovo. Technology, Culture and Decentralisation", (Επιμέλεια/Editor), Πρακτικά/Proceedings, 2ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Τεχνολογία, Πολιτισμός και Αποκέντρωση" / 2nd Interdisciplinary Conference "The National Technical University of Athens for Metsovo. Technology, Culture and Decentralisation", Ε.Μ.Πολυτεχνείο - Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., 3-6.6.1998/ N.T.U.A - Metsovion Interdisciplinary Research Center M.I.R.C. of the N.T.U.A., σελ. 757/pp. 757, Εναλλακτικές Εκδόσεις / Alternative Editions, Αθήνα/Athens, 2001.

Ρόκος, Δ. "Από τη "βιώσιμη" ή "αειφόρο" στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη", Εκδοτικός Οργανισμός Α.Α.Λιβάνη, σελ. 551, Αθήνα, 2003.

Ρόκος, Δ. "Νόμος Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία. Πριν, κατά και μετά είκοσι έτη", Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 324, Αθήνα, 2003.

Ρόκος, Δ. / Rokos, D., "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους" / "The National Technical University of Athens for Metsovo. Paying back a part of the debt", (Επιμέλεια / Editor), Πρακτικά/Proceedings, 1ο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. "Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους" / 1st Interdisciplinary Conference "The National Technical University of Athens for Metsovo. Paying back a part of the debt", Ε.Μ.Πολυτεχνείο-Δήμος Μετσόβου 5-6.5.1995,/N.T.U.A.-Municipality of Metsovo, Συνεδριακό Κέντρο Μετσόβου, Μέτσοβο, σελ.742/pp.742, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π./N.T.U.A. Press, Αθήνα/Athens, 1998.

Ρόκος, Δ. "Συστήματα Παρατήρησης και Παρακολούθησης της Γης", (Επιμέλεια), Πρακτικά, 1η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας. σελ. 546, ΓΓΕΤ και Ε.Ε. ΓΔ ΧΙΙ, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα, 1995.

Rokos, D. "Earth Observation and Monitoring Systems", (ed.), Proceedings, 1st Space Research and Technology Commission Workshop, pp.546, SGRT and E.C. DG XII, Alternative Editions, Athens, 1995.

Ρόκος, Δ. "Επιστήμες και Περιβάλλον στα τέλη του αιώνα. Προβλήματα και Προοπτικές", (Επιμέλεια), Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 393, Αθήνα, 1995.

Ρόκος, Δ. "Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση", Ε.Μ.Π., σελ 185, Αθήνα, 1987.

Ρόκος, Δ. "Ολοκληρωμένες Πληροφορίες Γης. Θεμέλιο για Ανάπτυξη", (Επιμέλεια), τόμοι 1 και 2, Εκδόσεις Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1986.

Ρόκος, Δ. "Αλλαγή στην Παιδεία. Παιδεία για την Αλλαγή", Εκδόσεις Παρατηρητής, σελ. 272, Θεσσαλονίκη, 1981.

Ρόκος, Δ. "Κτηματολόγιο και Αναδασμός - Πολιτική Γης", Εκδ. Μαυρομμάτης ΕΠΕ, σελ. 276, Αθήνα, 1980 και ανατύπωση, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1989.

Ρόκος, Δ. "Φυσικά Διαθέσιμα και Ολοκληρωμένες Αποδόσεις", Εκδ. Παρατηρητής, σελ. 304, Θεσσαλονίκη, 1980 και ανατύπωση, Ε.Μ.Π., Αθήνα 1988 και 1992.

Ρόκος, Δ. "Ένα νέο Δυναμικό Σύστημα προς ολοκλήρωση των Φωτογραμμετρικών μεθόδων στην Οδοποιία." Διδακτορική Διατριβή, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1968.

Ρόκος, Δ. "Στοιχεία Φωτοερμηνείας." ΚΤΕ, Αθήνα, 1968.

4. Participation in Collective Books

4. Συμμετοχή σε Συλλογικά Βιβλία

Αρπακουλάκη, Σ.,Αργιαλάς, Δ., Πρωτοπαπαδάκης, Ε., 2020. Εντοπισμός Υδάτινων Μαζών από Τηλεσκοπικά Δεδομένα με Συνελικτικά Νευρωνικά Δίκτυα, Τιμητικός – συλλεκτικός Τόμος στη μνήμη Ευαγγελίας Λάμπρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 2020

Μάνεσης, Ι., Αργιαλάς, Δ., Πρωτοπαπαδάκης, Ε., 2020. Αυτόματη Χαρτογράφηση Κρατήρων σε Περιοχή της Σελήνης με Χρήση Βαθέως Συνελικτικού Νευρωνικού Δικτύου από Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Τιμητικός – συλλεκτικός Τόμος στη μνήμη Ευαγγελίας Λάμπρου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

Στρατής, Π., Κολοκούσης, Π., Αργιαλάς, Δ., 2020. Αναγνώριση Πρακτικών Βιολογικής Καλλιέργειας με Εφαρμογή Τηλεπισκοπικών Μεθόδων και Τεχνικών. Τιμητικός – συλλεκτικός Τόμος στη μνήμη Ευαγγελίας Λάμπρου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, 2020

Tzotsos A., K.Karantzalos, D.Argialas. 2014. Multiscale segmentation and classification of remote sensing imagery with advanced edge and scale-space features. In Weng Q. (Ed), Scale Issues in Remote Sensing, Chapter 9, pp 170-196, John Wiley and Sons. DOI: 10.1002/9781118801628.ch09.

Tzotsos A., Karantzalos K., Argialas D.,"Multi-scale segmentation and classification of remote sensing imagery using advanced edge and scale-space features. In Weng Q. (Eds), Scale Issues in Remote Sensing, John Wiley and Sons, 2013 (in press).

Argialas D. and A.Tzotsos, Expert System for Water Shortage Preparedness Planning". In: International Symposium ‘Water Shortage Management’, 20 June 2008, Athens Greece. Editor: Prof GeorgeTsakiris. pp. 193-209, 2008.

Mavrantza O., Argialas D., "An object-oriented image analysis approach for the identification of geologic lineaments in a sedimentary geotectonic environment", in "Object-Based Image Analysis: Spatial Concepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications, Series: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography", Blaschke, Thomas; Lang, Stefan; Hay, Geoffrey J. (Eds.), XVIII, ISBN: 978-3-540-77057-2, p.383-398, 2008.

Tzotsos A., Iosifidis C., Argialas D., "A Hybrid Texture-Based and Region-Based Multi-Scale Image Segmentation Algorithm". In: Object-Based Image Analysis – Spatial Concepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications, p221-237. Springer 2008.

Tzotsos A. and Argialas D., "Support Vector Machine Classification for Object-Based Image Analysis". In: Object-Based Image Analysis – Spatial Concepts for Knowledge-Driven Remote Sensing Applications, p663-679. Springer 2008.

Karantzalos K., Argialas, D. and Paragios N., 2007. Comparing Morphological Levelings constrained by different markers, ISMM, G.Banon, et al. (eds), Mathematical Morphology and its Applications to Signal and Image Processing, pp.113-124.

Ρόκος, Δ. "Ανάπτυξη και περιβάλλον. "Βιώσιμη" ή αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη", στο "Επιστημονικές Μελέτες προς τιμήν του Καθηγητού Νίκου Ι. Κόνσολα", Ανάτυπο, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σελ. 559-592, Αθήνα, 2005.

Ρόκος, Δ. "Αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Για έναν ειρηνικό και καλύτερο κόσμο." στο "Ανάπτυξη και περιβάλλον. Διαλεκτικές σχέσεις και διεπιστημονικές προσεγγίσεις", Επιστημ.Επιμ. Δ.Ρόκος, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 23-68, Αθήνα, 2005.

Argialas, D.P., and G.CH. Miliaresis, 2000. Human factors in the Interpretation of Physiography by Symbolic and Numerical Representations within an Expert System, In " Interpreting Remote Sensing Imagery: Human Factors " by R. R. Hoffman and A. B. Markman (Eds). Lewis Publishers, New York, pp. 59-81, 2000.

Argialas, D., 1999. Terrain Feature Recognition through Structural Pattern Recognition, Knowledge-based Systems, and Geomorphometric Techniques. In Machine Vision and Advanced Image Processing in Remote Sensing (Kanellopoulos I., Wilkinson G., and Moons, T.), pp. 72-85, Springer-Verlag, Berlin.

Ρόκος, Δ. "Οι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας και ως Θεμέλιο Ιδεολογικής Ανάδρασης." στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, "Και τώρα τι; Το μέλλον της σοσιαλιστικής ιδέας στον 21ο αιώνα", Πρακτικά Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου "Προβλήματα Σοσιαλισμού", Αθήνα, Ε.Μ.Π. 16-18.9.1994, Εναλλακτικές Εκδόσεις, σελ. 129-138, Αθήνα, 1999.

Ρόκος, Δ. "Η Φύση, η Αποστολή και ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Σήμερα", στο: 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο "Προβλήματα Σοσιαλισμού", με θέμα "Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία που αναδύεται", Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας και Δήμος Χανίων, Χανιά 29-31.8.1997, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, σελ. 17-42, Αθήνα, 1999.

Ρόκος, Δ. "Η Διεπιστημονικότητα στην Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ανάλυση της Ενότητας της Φυσικής και της Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας", στο: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Φιλοσοφίας "Φιλοσοφία, Επιστήμες και Πολιτική", 24-27.5.1996, Συγκομιδή προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Ευτ.Μπιτσάκη (επιμ. Π.Νούτσος), Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γ.Δαρδάνος, σελ. 403-437, Αθήνα, 1998.

Rokos, D. "The Contribution of Remote Sensing to the Observation, Monitoring and Protection of the Environment", in N.M.Avouris and B.Page (eds), "Environmental Informatics.Methodology and Applications of Environmental Information Processing", pp. 183-204, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1995.

Ρόκος, Δ. "Νέες τεχνικές στην Υδρολογική Έρευνα. Φωτοερμηνεία, Τηλεπισκόπηση. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών", στο Γ.Τσακίρης (υπεύθυνος έκδοσης) "Υδατικοί Πόροι: Ι Τεχνική Υδρολογία", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1995.

Ρόκος, Δ. "Η Συμβολή της Τηλεπισκόπησης στην Παρατήρηση, Παρακολούθηση και Προστασία του Περιβάλλοντος", στο Κ.Λάσκαρις (επιστ.ευθύνη και επιμέλεια) "Περιβαλλοντική Κρίση. Θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας και ειδικών προσεγγίσεων", Petra Programme, Ελληνικό Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών (ΕΛΚΑΜ), Αθήνα 1993, Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1993.

Rokos, D. "The Contribution of Remote Sensing to the Observation, Monitoring and Protection of the Environment", in C.Laskaris (ed.), "Environmental Crisis. Methodological and Specific Approaches", Petra Program, Greek Centre for Development Studies (ELKAM), Synchroni Epochi Editions, Athens, 1993.

Ρόκος, Δ. "Κοινωνία, Τεχνολογία και Παραγωγή. Σχέσεις, Αλληλεπιδράσεις και Αλληλοκαθορισμοί. Πολιτικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις". στο "Κοινωνία, Σύγχρονη Τεχνολογία και Αναδιάρθρωση της Παραγωγής", Επιμ. Γ.Λιοδάκης, σελ. 33-53, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1993.

Ρόκος, Δ. "Οι Σύγχρονες εξελίξεις της Τηλεπισκόπησης και η συμβολή τους στη διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων της ανάπτυξης." στο Κ.Κουτσόπουλος (επιμέλεια έκδοσης), "Ανάπτυξη και Σχεδιασμός: Διεπιστημονική Προσέγγιση", Ε.Μ.Π., Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992.

Ρόκος, Δ. "Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως θεμέλιο και για την ολοκληρωμένη απογραφή, προστασία και αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας", 3η Επιστημονική Επετηρίδα, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 539-565, Αθήνα, 1992.

Argialas, D., and F. Shahrokhi, 1990. Remote Sensing Applications to Tectonism in West Tennessee. In "Space Commercialization: Satellite Technology", F. Shahrokhi, and N. Jasentuliyana, N. Tarabrouni, Volume Editors, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), Progress in Astronautics and Aeronautics, Series Editor: Professor A. Richard Seebass, σελ. 44-53. Also presented in "A Symposium on Space Commercialization: Roles of Developing Countries" Nasville, Tennessee, March 5-10, 1989

Argialas, D., and C. Harlow, 1990 (editors). Special Issue: Knowledge-Based Expert Systems. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 56, No 6, June, σελ. 871-886.

Argialas, D., and F. Shahrokhi, 1990. Remote Sensing Applications to Tectonism in West Tennessee. In "Space Commercialization: Satellite Technology", F. Shahrokhi, and N. Jasentuliyana, N. Tarabrouni, Volume Editors, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), Progress in Astronautics and Aeronautics, Series Editor: Professor A. Richard Seebass, σελ. 44-53. Also presented in "A Symposium on Space Commercialization: Roles of Developing Countries" Nasville, Tennessee, March 5-10, 1989

Ρόκος, Δ. "Η Παιδεία ως θεμελιακής σημασίας πρωτογενής αναπτυξιακή διαδικασία. "Ο Ρόλος του Σύγχρονου Διεπιστημονικού Τεχνικού Πανεπιστημίου", "Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη", Ομάδα Έρευνας Ε.Μ.Π., Επιστημονικό Συνέδριο 19-21.2.1990, Πρακτικά, Τόμος Α΄, σελ. 173-187 (Συζήτηση σελ. 189-201), Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.

Ρόκος, Δ., Νικολαϊδης, Β. Σερεμέτης, Δ., Σαμαράς, Ι., Εισηγήσεις και Συζήτηση στη 2η Θεματική Ενότητα "Οικονομικές Διαστάσεις στις Σχέσεις Ανάπτυξης και Παιδείας", "Τεχνικό Πανεπιστήμιο και Ανάπτυξη", Ομάδα Έρευνας Ε.Μ.Π., Επιστημονικό Συνέδριο 19-21.2.1990, Πρακτικά, Τόμος Β΄, σελ. 437-501, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1990.

Rokos, D. "Photogrammetry and Remote Sensing Education in Greece, Cyprus, Yugoslavia and Albania." in "Remote Sensing Yearbook", Cracknell/Hayes (Editors), Taylor and Francis, London, 1990.

Argialas, D. 1989. Teaching Expert Systems Techniques at Louisiana State University. Chapter 3 in "American Society of Civil Engineers Monograph: Expert Systems for Civil Engineers - Education." Drs. M. Maher and S. Mohan editors, American Society of Civil Engineers (ASCE), σελ. 23-29 (invited).

Ρόκος, Δ. "Οι Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της φυσικής και κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας ως απάντηση και στο πρόβλημα των πρώτων υλών στον κόσμο." Πρακτικά Συμποσίου "Η Επιστήμη στην Κοινωνία", Ε.Ι.Ε., 9-12 Απριλίου 1986, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1988.

Ρόκος, Δ. "Η Εμπειρία απ' την αλλαγή στα Πανεπιστήμια. Προβλήματα και Προοπτικές", στο "Μνήμη Σάκη Καράγιωργα", Τιμητικός Τόμος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, σελ. 593-620, Αθήνα, 1988.

Ρόκος, Δ. "Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης. Χρήσεις και Αξίες Γης", στο "Εφαρμογή Τίτλων", (σελ. 9-63), Έκδοση Π.Σ.Α.Τ.Δ.Μ., Αθήνα, 1982.

Ρόκος, Δ. "Οικοδομή και Πολιτική Γης στην Ελλάδα." στην Ειδική Έκδοση του Συνεδρίου του ΣΠΜΕ, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 1981.

5. Other Scientific Publications

5. Λοιπές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Argyridis A., Argialas D., Skandali D., and Kolokousis P., 2001. "Development of a knowledge base in an object-based image analysis system for the extraction and identification of shorelines". 15th Joint Geomorphological Meeting, 1-4 June 2011, Athens, Greece.

Argialas D., Argyridis A., Tzotsos A., and Boulougari E., 2011. "Development of a knowledge base in an object-based image analysis system for the extraction and identification of water bodies from remote sensing imagery". 15th Joint Geomorphological Meeting, 1-4 June 2011, Athens, Greece.

Siakavara K. and Argialas D., 2011. "Automated Classification of Geomorphological Features of the Seabed by Object Oriented Image Analysis of Digital Terrain Models". 15th Joint Geomorphological Meeting, 1-2 June 2011, Athens,Greece.

Αργιαλάς Δ., Τζώτσος Α., Ιωσηφίδης Χ., 2010. "Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεσκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασίας των πληγέντων περιοχών" στο συνέδρειο "Πυρκαγιές – Έγκαιρη Ειδοποίηση, Σχεδιασμός, Αντιμετώπιση" του Ε.Μ.Π., 15 Ιουνίου 2010, Αθήνα.

Rokos, D., 1996. "An Integrated Investigation of the causes of Forest Fires in Attica 1985-1992. Political, Social and Economic Aspects." Athens, 1996.

Ρόκος, Δ., 1994. "Πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές επιλογές και πρακτικές και η συμβολή τους στα μεγέθη των δασικών πυρκαγιών σε περιφερειακό επίπεδο. Μια ολοκληρωμένη τηλεπισκοπική προσέγγιση στην Αττική." Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1994.

Ρόκος, Δ., 1989. "Ενίσχυση/Βελτίωση Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων." Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1989.

Ρόκος, Δ., 1989. "Αναλογικές Μέθοδοι και Ψηφιακές Επεξεργασίες". Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1989.

Ρόκος, Δ., 1989. "Προεπεξεργασίες Ψηφιακών Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων". Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1989.

Ρόκος, Δ., 1989. "Κτηματολόγιο και Τοπική Αυτοδιοίκηση." Τ.Ε.Ε., Ημερίδα: "Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κτηματολόγιο", Αθήνα 15 Μαρτίου 1989.

Ρόκος, Δ., 1989. "Φωτοερμηνευτική - Τηλεπισκοπική Μεθοδολογία. Δυνατότητες και Περιορισμοί." Σεμινάριο Υπ.Γεωργίας, Αθήνα, 29 Μαΐου 1989.

Ρόκος, Δ., 1988. "Τηλεπισκόπηση: Ένα μεθοδολογικό εργαλείο παρακολούθησης του περιβάλλοντος." Πρακτικά, Επιστημονικό Διήμερο "Η Προστασία του Περιβάλλοντος", Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988.

Ρόκος, Δ., 1988. "Συνέδριο SPOT-1. Κριτική αναφορά και εκτίμηση των εργασιών του." Παρίσι 23-27 Νοεμβρίου 1987. Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1988.

Ρόκος, Δ., 1988. "Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση." Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1988.

Ρόκος, Δ., 1988. "Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπισκόπησης." Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Αθήνα, 1988.

Maniatis, J., Rokos, D., 1986. "Organisation, Management and Processing of Basic Cadastral Data of Greece." Department of Cadastre, Photogrammetry and Cartography. University of Thessaloniki, Thessaloniki, 1986.

Ρόκος, Δ., 1986. "Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Κτηματολόγιο. Οι εξελίξεις σε θεσμικό επίπεδο στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο." Επιστημονική Συνάντηση "Οι προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου", Ε.Μ.Π., Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ. 79-90, Αθήνα, 1986.

Ρόκος, Δ., 1986. "Στρατηγική Ανάπτυξης της Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση." Προσκεκλημένη Εισήγηση, Συμπόσιο "Πληροφορική και Οικονομία" Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Αθήνα, 4-7 Μαρτίου 1986.

Ρόκος, Δ., 1986. "Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου." Επιστημονική Συνάντηση "Οι Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου" Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1986, Πρακτικά, Έκδοση Τ.Ε.Ε., σελ. 39-50 και αναδημοσίευση Ενημερωτικό Φυλλάδιο Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρ.Τοπ.Μηχανικών Β. Ελλάδος, τ.11, Θεσσαλονίκη, 1986.

Ρόκος, Δ., 1985. "Ανάπτυξη, Πληροφορική και Εθνική Ανεξαρτησία." Προσκεκλημένη Εισήγηση, Διεθνής Συνδιάσκεψη ΕΠΥ. Μεταφορά Τεχνολογίας και Βιομηχανία Πληροφορικής. Αθήνα, Δεκέμβριος 1985.

Μανιάτης, Ι., Ρόκος, Δ., 1984. "Παρακολούθηση και Προστασία Περιβάλλοντος." Α.Π.Θ., Τ.Α.Τ.Μ., Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας. Θεσσαλονίκη, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Το Εθνικό Κτηματολόγιο ως Υποδομή του σχεδιασμού της Ανάπτυξης." Συνάντηση της F.I.G. Commission 7, Τ.Ε.Ε., Αθήνα 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Το Εθνικό Κτηματολόγιο Θεμέλιο για την Ολοκληρωμένη απογραφή της Δημόσιας Περιουσίας." Ημερίδα για τη Δημόσια Περιουσία. Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1984.

Ρόκος, Δ., 1984. "Οι πρωτοβουλίες της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου το 1984. Θεωρία και Πράξη." Οικονομικό Επιστημονικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οικονομικό Συνέδριο: "Τα προβλήματα του Δημόσιου Τομέα και ρόλος του στα πλαίσια της εθνικής οικονομίας", Αθήνα, 1984.

Ρόκος, Δ., 1983. "Εθνικό Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης στη σημερινή ελληνική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα." Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού, Θεσσαλονίκη, 1983.

Καραμόσχος, Π., Μανιάτης, Ι., Ρόκος, Δ., 1982. "Η συγκρότηση ενός συστήματος πληροφοριών παρακτίων περιοχών για την Ελλάδα." Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού, Θεσσαλονίκη, 1982.

Ρόκος, Δ., 1982. "Τηλεπισκοπικές Μέθοδοι και Τεχνικές στην Παρακολούθηση και Προστασία του Περιβάλλοντος." Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού. Θεσσαλονίκη, 1982.

Ρόκος, Δ., 1982. "Κτηματολόγιο και Τράπεζες Πληροφοριών Γης." Εξελίξεις και Προβλήματα. Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού, Θεσσαλονίκη, 1982.

Ρόκος, Δ., 1982. "Η Ανώτατη τεχνική παιδεία στη δεκαετία του '80. Οι νέες θεσμικές συνθήκες θεμέλιο για την ουσιαστικοποίηση της συμβολής της στην ανάπτυξη." Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 1982.

Ρόκος, Δ., 1982. "Φυσικά Διαθέσιμα. Διερεύνηση και Απογραφή." Μια πρώτη επιστημονοτεχνική και κοινωνικοοικονομική θεώρηση. Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού, Θεσσαλονίκη, 1982.

Ρόκος, Δ., 1981. "Νομοθεσία, Διαδικασίες και Πολιτική Αναδασμού στην Ελλάδα." Α.Π.Θ., Εργαστήριο Κτηματολογίου και Αναδασμού, Θεσσαλονίκη, 1981.

Rokos, D., 1980. "Το πρόβλημα του Κτηματολογίου στην Ελλάδα σήμερα 1980." Πολυγραφημένο κείμενο διάλεξης στο Τ.Ε.Ε., Θεσσαλονίκη, 1980.

Ρόκος, Δ., 1979. "Κριτική θεώρηση των εργασιών του Συμποσίου της Επιτροπής VII της ISP, (Freiburg) για τις εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης στη Διερεύνηση και Απογραφή των Φυσικών Διαθεσίμων." Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε, τεύχος 1, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1979.

Ρόκος, Δ., 1979. "Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπηση ΙΙ." Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1979.

Ρόκος, Δ., 1978. "Σχέδιο δόμησης μιας γενικής τεχνικής έκθεσης στον τομέα της επιστήμης και τεχνικής του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού." Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία Έκδοση, τεύχος 8, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1978.

Ρόκος, Δ., 1977. "Οι ελλείψεις της Ελλάδας σε βασικές μελέτες υποδομής ανάπτυξης και η Ε.Ο.Κ." Συμβολή στην πληροφόρηση για τις επιπτώσεις από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Τεχνικά Χρονικά, Μηνιαία Έκδοση, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1977.

Ρόκος, Δ., 1976. "Κριτική θεώρηση των εργασιών της Επιτροπής VII (Ερμηνεία Πληροφοριών) στο 13ο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρίας Φωτογραμμετρίας I.S.P." Ελσίνκι, 11-23 Ιουνίου 1976, Τεχνικά Χρονικά, Τριμηνιαία Επιστημονική Έκδοση, τεύχος 2, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1976.

Rokos, D., 1969. "Some Thoughts on Educational Reform as Fundamental Presupposition for Development." Some Photogrammetric and Photo-Interpretation Aspects. United Nations Program, Geneva, 1969.

Ρόκος, Δ., 1967. "Θεμελιώδεις προϋποθέσεις ορθολογικής ανάπτυξης. Ανέφικτος ο προγραμματισμός χωρίς γνώση των διαθεσίμων πηγών." Οικονομικός Ταχυδρόμος, Απρίλιος, Αθήνα, 1967.

Ρόκος, Δ., 1967. "Ελληνικό Κτηματολόγιο με αναλυτική φωτογραμμετρία." Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 5-6, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1967.

Ρόκος, Δ., 1965. "Μια πρόταση για τη διατήρηση των Αρχιτεκτονικών μας μνημείων και των μνημείων της λαϊκής αρχιτεκτονικής." Τεχνικά Χρονικά, τεύχος 11/12, Τ.Ε.Ε., Αθήνα, 1965.

Ρόκος, Δ., 1964. "Οι Προσανατολισμοί στη θέση του Φωτογραμμετρικού προβλήματος." Ε.Μ.Π., Αθήνα, 1964.