Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας

Ευρετήριο Άρθρου

Book Stoixeia Xartografias 2  Book Theories Geographic Concepts

Book Callipos


 • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κόκλα, Μ., Κονταξάκη, Σ., Πανόπουλος, Γ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Ολοκληρωμένη Προσέγγιση και Ειδικά Θέματα (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
 • Κάβουρας, Μ., Δάρρα, Α., Κονταξάκη, Σ., Τομαή, Ε., 2016. Επιστήμη Γεωγραφικής Πληροφορίας - Αρχές και Τεχνολογίες (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
 • Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., 2015. Χαρτογραφική σύνθεση και απόδοση σε ψηφιακό περιβάλλον (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 
 • Τσούλος Λ., Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., 2015. Χαρτογραφική Σύνθεση και απόδοση σε Ψηφιακό Περιβάλλον (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
 • Νάκος Β., 2015. Αναλυτική Χαρτογραφία (ebook). Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
 • Kάβουρας Μ., Νάκος Β., Τσούλος Λ., Φιλιππακοπούλου Β., Τομαή Ε., 2013 (Επιστημονική επιμέλεια μτφ. στην Ελληνική γλώσσα). Στοιχεία Χαρτογραφίας [2η Έκδοση]. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. (Robinson A.H., Morrison J.L., Muehrcke Ph.C., Kimerling A.J., Guptill S.C., 1995, Elements of Cartography, New York: Willey & Sons Inc).
 • Kavouras M., Κokla M., 2008, Theories of Geographic Concepts. Ontological Approaches to Semantic Integration. London: CRC Press.

 • Grekousis G., Mountrakis G., Kavouras M., 2015, Linking MODIS-Derived Forest and Cropland Land Cover 2011 Estimations to Socioeconomic and Environmental Indicators for the European Union’s 28 Countries. GIScience & Remote Sensing, 53(1): 122-146.
 • Antoniou V., Skopeliti A., 2015, “Measure and indicators of VGI quality: An overview”. In ISPRS Geospatial Week 2015 (Volume II-3/W5), 28 September–3 October 2015, La Grande Motte, France (Editors: C. Mallet, N. Paparoditis, I. Dowman, S. Oude Elberink, A.-M. Raimond, F. Rottensteiner, M. Yang, S. Christophe, A. Coltekin, M. Bredif).
 • Νάκος, Β. 2015, “Χάρτης και αλληλεπίδραση”, Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης, Τιμητικός Τόμος Μύρωνα Μυρίδη, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 67-78.
 • Kokla M. , Baglatzi A., and Kavouras M., 2015, “Eliciting and Formalizing the Intricate Semantics of Land Use and Land Cover Class Definitions” in Ola Ahlqvist, Dalia Varanka, Steffen Fritz, and Krzysztof Janowicz (Eds), Land Use and Land Cover Semantics: Principles, Best Practices, and Prospects, CRC Press, pp. 85–106.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2014, "EyeMMV toolbox: An eye movement post-analysis toolbased on a two-step spatial dispersion threshold for fixation identification". Journal of Eye Movements Research, 7(1):1,1-10.
 • Γκαδόλου Ε., Τομαή Ε., Στεφανάκης Ε., και Κρητικός Γ., 2014, Τεκμηρίωση χωρικής και χρονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου: Οντολογική τυποποίηση των ιστορικών χαρτών μιας δικτυακής πύλης, Γεωγραφίες, Τεύχος 23.
 • Giannakopoulou L., Kavouras M., Kokla M., and Mark D., 2013, “From compasses and maps to mountains and territories: Experimental results on geographic cognitive categorization” In Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, pp 63-81.
 • Skopeliti A., Tsoulos L., 2013, Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic Marine Geodesy 36(2), pp 234-259 (DOI: 10.1080/01490419.2013.781087)
 • Νάκος Β., 2012, «Ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον Ελληνικό χώρο από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα». Γεωγραφίες, 20: 15-30.
 • Tsoulos L., Pallikaris A., Skopeliti A., 2012, Technical Report: Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic.
 • Skopeliti, A., 2011, “Best practices for polygon generalisation from medium to small scale in a GIS framework”. In Αdvances in Cartography and GIScience, Selection from ICC 2011, Paris (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography / Publications of the International Cartographic Association), Springer 2011, pp. 521-540.
 • Tsoulos, L., 2011, Implementing quality in spatial data infrastructures, Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zurich Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering.
 • Νάκος Β., 2010, «Η χαρτογραφική διάσταση των γεωδαιτικών εργασιών στο νεοελληνικό κράτος». Στο Ειδικό Τόμο του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών και Δικαίου, ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ (Μηλιός Γ. επιμ.), Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 281-92.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Β., 2010, «Απεικόνιση του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης σε περιβάλλον τεχνολογίας συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών», Το μήλον της Γνώσεως, Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο, (Καλτσίκης Χ., Κονταδάκης Μ.Ε., Σπαταλάς Σ., Τζιαβός Η.Ν., Τοκμακίδης Κ. Επιμέλεια), ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 351-66.
 • Kavouras, M., Kokla, M., 2010, “Geographic Ontologies and Society”. SAGE Handbook of GIS and Society Research, Nyerges, T., Couclelis, H., McMaster, R.B. (Eds.), Sage Publications.
 • Pallikaris A., Tsoulos, L., Paradissis, D., 2010, Improved algorithms for sailing calculations in navigational systems, Coordinates Vol. VI, pp.15-18.
 • Darra A., Kavouras M., Tzelepis N., 2010, Characterization of Greek Municipalities and Sub-Municipalities According to their Topographic Relief, Geographia Technica, Special Issue 2010: 12-19.

 • Tzelepis N., Kaliakouda A, Krassanakis V., Misthos, L.-M. & Nakos B., 2020, “Evaluating the perceived visual complexity of multidirectional hill-shading”. Geodesy & Cartography, 69(2).
 • Skopeliti A., Stamou L., Tsoulos L., Shachak P.: "Generalization of Soundings across Scales: From DTM to Harbour and Approach Nautical Charts" ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(11), 693.
 • Kokla M, Guilbert E., 2020, A Review of Geospatial Semantic Information Modeling and Elicitation Approaches. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(3):146.
 • Contarinis S., Pallikaris A. & Nakos B., 2020, “The Value of Marine Spatial Open Data Infrastructures-Potentials of IHO S-100 Standard tο Become the Universal Marine Data Model”. Journal of Marine Science & Engineering, 8(8): 564.
 • Skopeliti A., Stamou L., 2019, “Online Map Services: Contemporary Cartography or a New Cartographic Culture?” ISPRS – International Journal of Geo-Information – Volume 8, Issue 5.
  Mallouchou M., Katikas L., Stathopoulou E., Papaioannou N., Varagka N., Nakos B., 2019, "Mapping Cheshire Cats’ Leg: A histological approach of cortical bone tissue through modern GIS technology". Anatomical Science International..
 • Darra A., Kavouras M. 2019, An Ontological Framework for Spatial Socioeconomic Units. In: Briassoulis H., Kavroudakis D., Soulakellis N. (eds.), The Practice of Spatial Analysis, Cham, Springer: 49-67.
 • Panagiotopoulou M., Kokla M., Stratigea A., 2019, Conceptualizing Small and Medium-Sized Smart Cities in the Mediterranean Region: An Ontological Approach, International Journal of E-Planning Research, 8 (4), 17-41.
 • Misthos L.-M., Pavlidis A., Karabassakis E., Menegaki M., Krassanakis V., Nakos B., 2019, "Exploring the visual impact from open pit mines applying eye movement analyses on mining landscape photographs". International Journal of Mining, Reclamation and Environment.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2018. Voronoi Tessellation on the Ellipsoidal Earth for Vector Data”, International Journal of Geographical Information Science. Taylor & Francis, pp. 1-17.
 • Kokla M., Guilbert E., Mostafavi M. A., 2018, Bridging Space, Time, and Semantics in GIScience, Journal οf Spatial Information Science, 17: 85-86.
 • Misthos L.-M., Nakos B. , Krassanakis V., Menegaki M., 2018, “The effect of topography and elevation on viewsheds in mountain landscapes using geovisualization”. International Journal of Cartography.
 • Κρασανάκης Β., Τζελέπης Ν., Νάκος Β, 2017. «Σχεδιασμός εφαρμογής καθοδηγούμενης δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτών στο διαδίκτυο». Ζώντας με τα GIS, Αφιέρωμα στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Παρασχάκη (Επιμέλεια: Γεωργούλα Ο., Παπαδοπούλου Μ., Ρωσσικόπουλος Δ., Σπαταλάς Σ., Φωτίου Α.). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εκδ. Ζήτη, σ. 292-300.
 • Minghini, M., Antoniou, V., Fonte, C., Estima, J., Olteanu-Raimond, A., See, L., Laakso M., Skopeliti A., Mooney P., Arsanjani J.J., Lupia, F., 2017. The Relevance of Protocols for VGI Collection. In Antoniou V., Fonte C., Olteanu-Raimond A., See L., Mooney P., Foody G., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 223-248). London: Ubiquity Press.
 • Olteanu-Raimond, A., Laakso, M., Antoniou, V., Fonte, C., Fonseca, A., Grus, M., Harding, J., Kellenberger, T., Minghini, M., Skopeliti, A., 2017. VGI in National Mapping Agencies: Experiences and Recommendations. In Olteanu-Raimond A., Antoniou V., Fonte C., Foody G., See L., Fritz S., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 299-326). London: Ubiquity Press.
 • Skopeliti, A., Antoniou, V., & Bandrova, T., 2017. Visualisation and Communication of VGI Quality. In Antoniou V., Foody G., See L., Fritz S., Mooney P., Olteanu-Raimond A., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 197-222). London: Ubiquity Press.
 • Touya, G., Antoniou, V., Christophe, S., & Skopeliti, A., 2017. Production of Topographic Maps with VGI: Quality Management and Automation. In Antoniou V., Foody G., See L., Fritz S., Mooney P., Olteanu-Raimond A., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 61-92). London: Ubiquity Press.
 • K. Athanasiou, Sutherland, M., Kastrisios, C., Tsoulos, L., Griffith-Charles, C., Davis, D., and Dimopoulou, E., 2017. “Toward the Development of a Marine Administration System Based on International Standards”, International Journal of Geo-Information , vol. 6(7). MDPI
 • Muller K., Armstrong A., Furness R., Greenland A., Johnston G. Nairn R., Roscher N., Seube N., Syawie S., Tsoulos L., 2017. Maintaining the Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers. International Hydrographic Review.
 • Grekousis G., Mountrakis G., Kavouras M., 2016, An Οverview of 21 Global and 43 Regional Land-Cover Mapping Products. International Journal of Remote Sensing, 36(21): 5309-5335.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V. Nakos B, 2016, “Detection of moving point symbols on cartographic backgrounds”. Journal of Eye Movements Research, 9(2): 2,1-16.
 • Mooney, P.; Minghini, M.; Laakso, M.; Antoniou, V.; Olteanu-Raimond, A.-M.; Skopeliti, A., 2016. Towards a Protocol for the Collection of VGI Vector Data. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2016, 5, 217.
 • C. Kastrisios, Tsoulos, L., 2016. A Cohesive Methodology for the Delimitation of Maritime Zones and Boundaries, Ocean & Coastal Management, vol. 130. Elsevier, pp. 188–195.
 • C. Kastrisios, Tsoulos, L., 2016. “An Integrated GIS Methodology for the Determination and Delineation οf Juridical Bays”, Ocean & Coastal Management, vol. 122. Elsevier, pp. 30-36.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra A., and Pastra K., 2016, GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking in G. Gartner, M. Jobst, H. Huang (eds), Progress in Cartography: EuroCarto 2015, Part of the series Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, pp 319-338, Springer.
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, An integrated GIS methodology for the determination and delineation οf juridical bays. Ocean & Coastal Management 122:30-36.
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, A cohesive methodology for the delimitation of maritime zones and boundaries. Ocean & Coastal Management 130:188-195.
 • Λέλλη Α., Τζελέπης Ν., Νάκος Β, 2016. "Ανασκόπηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών βελτιστοποίησης της σκίασης του ανάγλυφου". Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογιώργη Καλτσίκη (Επιμέλεια: Παρασχάκης Ι., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α.). TATM-AΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, σ. 211-24.

 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., 2015, Crowdsourcing Spatial Thinking Resources across Disciplines and Educational Contexts. In H. Burte, T. Kauppinen, & M. Hegarty (Eds.), Proceedings of the Workshop on Teaching Spatial Thinking from Interdisciplinary Perspectives (TSTIP 2015) at COSIT 2015 in Santa Fe, NM.
 • Grekousis G., Kavouras M., Mountrakis G., 2015, Land Cover Dynamics and Accounts for European Union 2001-2011, Proc. SPIE 9535, Third International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2015), 953507.
 • Antoniou, V., Skopeliti, A., 2015. Measures and indicators of VGI quality: An overview, in: Proceedings of the ISPRS Geospatial Week 2015, La Grande Motte, France, pp. 345–351.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Development of a Methodology for Map Quality Assessment”. 27th International Cartographic Conference, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Misthos L.-M., Nakos B., Mitropoulos V., Krassanakis V., Menegaki M., Batzakis D.-V., 2015, "The Effectiveness of Propagating Viewsheds’ Geovisualization from Topographically Prominent Viewroutes". 10th International Congress of the Hellenic Geographical Society. Thessaloniki: School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 55-76.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2015, “Quality Assessment in the framework of Map Generalization”. International Conference on Spatial Data and Map Quality, Valletta, Malta.
 • Λ. Στάμου, Α. Σκοπελίτη, 2014, “Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική Πρακτική ή μια νέα Χαρτογραφική Κουλτούρα”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • Α. Σκοπελίτη, 2014, “Εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες λειτουργικότητα και χρήστης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, Β. Αντωνίου, 2014, “Μία Πρόταση για τη Διδασκαλία των Τεχνολογιών Χαρτοσύνθεσης σε Περιβάλλον Διαδικτύου”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Μ. Συντζανάκη, Λ. Τσούλος, 2014, “Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Παραγωγή Χαρτών”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2014, “Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά τον Μετασχηματισμό της Γενίκευσης”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Β. Αντωνίου, Α. Σκοπελίτη, Λ. Τσούλος, 2014, “Χαρτογραφώντας με VGI Δεδομένα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας « Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο – Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές», Πάτρα.
 • Karagiorgou S., Krassanakis V., Vescoukis V., Nakos B., 2014, “Experimenting with polylines on the visualization of eye tracking data from observations of cartographic lines”, 2nd International Workshop on Eye Tracking for Spatial Research, Vienna, Austria.
 • Αλεβιζάκης Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικός ηχητικός χάρτης σε περιβάλλον διαδικτύου. Εφαρμογή: Χάρτης θορύβου της πόλης της Βέροιας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Παπαποστόλου Α., Νάκος Β., 2014, “Διαδραστικοί και δυναμικοί χάρτες στο διαδίκτυο με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα. Οπτικοποίηση της μικροασιατικής εκστρατείας”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Τζελέπης Ν., Κρασανάκης Β., Νάκος Β., 2014, “Αξιοποίηση ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη δημιουργία διαδικτυακών χαρτών στην εκπαίδευση”. 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Πάτρα.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra N., Baglatzi A., Sotiriou S.A., Lazoudis A., 2014, The GEOTHNK Platform: Connecting Spatial Thinking to Secondary Education, IEEE 14th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT) pp. 754-758.
 • Kavouras M., Sotiriou S., Baglatzi A., Darra N., Kokla M., Lazoudis A., Pastra K., Tomai E., 2014, Semantic Pathways for Geospatial Thinking in C. M. Stracke, U.-D. Ehlers, A. Creelman, and T. Shamarina-Heidenreich (Eds.). Changing the Trajectory: Quality for Opening up Education. Official Proceedings of the International EIF / LINQ Conference 2014, Logos Verlag Berlin, Crete, Greece.
 • Δάρρα Α., Κάβουρας Μ., Κοκλα Μ., Μπαγλατζή Α., Πάστρα Κ., Τομαή Ε., 2014, Ανάπτυξη Ανοιχτής Διαδικτυακής Πλατφόρμας για την Ενίσχυση της Γεωχωρικής Σκέψης, 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Πάτρα.
 • N. Blana, L. Tsoulos, 2013, “Map Quality Assessment - Groundwork and Implementation Approach”. 26th Ιnternational Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, “Investigating dynamic variables with eye movement analysis”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Bargiota Th., Mitropoulos V., Krassanakis V., Nakos B., 2013, “Measuring locations of critical points along cartographic lines with eye movements”. 26th International Cartographic Conference, Dresden, Germany.
 • Krassanakis V., Lelli A., Lokka I.-E., Filippakopoulou V., Nakos B., 2013, "Searching for salient locations in topographic maps". First International Workshop on Solutions for Automatic Gaze-Data Analysis (Pfeiffer Th. & Essig K. eds.), Bielefeld, Germany, 41-44.
 • Krassanakis V., Mitropoulos V., Nakos B., 2013, “A cartographic approach of the process of map symbolization on gvSIG software”, 9th International gvSIG Conference, Valencia, Spain.
 • Α. Σκοπελίτη, 2012, “Η συμβολή της γενίκευσης στην ανάπτυξη και τη λειτουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων - H περίπτωση του INSPIRE”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη.
 • Καβάδας Ι,. Τσούλος Λ., 2012, “Ποιότητα Χωρικών Δεδομένων στο INSPIRE”. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellas GI, Αθήνα.
 • Ν. Μπλάνα, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας του χάρτη”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη.
 • Α. Στεφάνου, Λ. Τσούλος, 2012, “Ανάπτυξη μοντέλου εκτίμησης της ποιότητας δεδομένων οδικού δικτύου”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Χαρτογραφία & Χωρική Πληροφορία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», Κοζάνη.
 • Andrew Armstrong, Ron Furness, Gordon Johnston, Nicolas Seube, Lysandros Tsoulos, 2012, “Towards New Standards of Competence for Hydrographers and Nautical Cartographers”. Hydro 2012, Rotterdam, Holland, 13-15 No.
 • Baglatzi, A., Kokla, M., Kavouras, M., 2012, "Semantifying OpenStreetMap". Terra Cognita 2012, The 11th International Semantic Web Conference, November, Boston MA.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Ε., 2012, “Ένα σύστημα διαχείρισης του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης κτιρίων. Εφαρμογή στην πόλη της Κοζάνης”. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Κοζάνη.
 • Αγγελίδης Γ., Τομαή Ε., Κάβουρας Μ., 2012, Διαδικτυακή απεικόνιση δεδομένων κοινωνικοοικονομικών ερευνών μέσω κοινωνικών δικτύων. 12ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Κοζάνη.
 • Μηνά Δ., Τομαή Ε., Λιγούρας Σ., 2012, “NTUACAMP”: Ανάπτυξη μιας συνδυαστικής διαδικτυκής υπηρεσίας αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hellasgi.
 • Tsoulos L., 2011, “The role of geomatics in safeguarding cultural heritage”. European Science Foundation, Cost Strategic Workshop, Florence, Italy.
 • Clemens Portele, Anders Östman, Michael Koutroumpas, Xin He, Janne Kovanen, Markus Schneider, Andriani Skopeliti, 2011, “Testing: An essential aspect of establishing an SDI”. INSPIRE Conference 2011, Edinburgh.
 • Jakobsson, A., Bear, M., Marttinen, J., Onstein, E., Tsoulos, L., Williams, F., 2011, “A cohesive approach towards quality assessment of spatial data”. 25Th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Mitropoulos V., Nakos B., 2011, “A methodology on natural occurring lines segmentation and generalization”. 14th ICA Workshop on Map Generalisation and Multiple Representation, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “The influence of attributes of shape in map reading process”. 25th International Cartographic Conference, Paris, France.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2011, “An Application of Eye Tracking Methodology in Cartographic Research”. EyeTrackBehavior 2011 (Tobii), Frankfurt, Germany.
 • Pallikaris, Α., Τsoulos, L., 2010, “Map Projections and Visualization of Naviga­tional Paths in Electronic Chart Systems”. 3rd International Conference on Cartography and GIS , Nessebar, Bulgaria.
 • Jakobsson, Α., Mäkelä, J., Henriksson, R., Tsoulos, L., Beare, M., Marttinen J., 2010, “Implementing Quality in Spatial Data Infrastructures – Introducing Building Blocks of Quality Web Services”. INSPIRE Conference, Krakow, Poland.
 • Καββάδας, Ι., Τσούλος, Λ., 2010, “Εκτίμηση της Ποιότητας Χωρικής Πληροφορίας με χρήση των Διεθνών Προτύπων ΙSO”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ναύπλιο.
 • Νάκος Β., 2010, “Μια ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον ελληνικό χώρο”. 11ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, ΧΕΕΕ, Ναύπλιο. 

 • Kavouras M., Kokla M., Liarokapis F., Pastra K., Tomai E., 2021, A Comparative Study about the Interaction of Digital Natives with Mainstream Web Mapping Services (Accepted for presentation at the 23rd International Conference On Human-computer Interaction, 24-29 July 2021).
 • Contarinis S., Nakos B. & Pallikaris A., 2020. “Introducing Smart Marine Ecosystem Planning (SMEP) Concept - How SMEP Can Drive Marine Spatial Planning Strategy and its Implementation in Greece”. In Proceedings of 4th SmartBlueCity Euro-Mediterranean Conference-Exhibition, Athens, Greece.
 • Mikeli P., Skopeliti A & Nakos B., 2020, “Cadastral land-use data generalisation for the creation of large scale maps”. Proceedings of on-line ICA 23rd Workshop on Map Generalization and Multiple Representation.
  Colucci E., Kokla M., Mostafavi M. A., Noardo F., Spanò A., 2020, Semantically Describing Urban Historical Buildings across Different Levels of Granularity. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 43(B4), 33-40.
 • Noardo F., Arroyo Ohori K., Biljecki F., Ellul C., Harrie L., Krijnen T., Kokla M., 2020, The ISPRS-EUROSDR GEOBIM Benchmark 2019. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 227-233.
 • Kokla M., Mostafavi M. A., Noardo F., Spanò A., 2019, Towards Building a Semantic Formalization of (Small) Historical Centres. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W11, 675-683.
 • Mansourian A., Pilesjö, P., Runnström, M., Groth R., Rocha J., Santos, M, Vieira, A., Kavouras, M., Kokla, M., Tomai, E., 2019, Promoting of the Geospatial Methods: Introduction into International Educational Courses in Environmental Protection and Disaster Risk Management. EDULEARN19 Proceedings 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2702-2711.
 • Bucher B., Schlieder C., Cantat F., Kavouras M., Streilein A., Severo M., 2018, Mapping Places for Digital Natives and Other Generations. EuroSDR Workshop Report.
 • Kokla M., Papadias V., Tomai E., 2018, Enrichment and Population of a Geospatial Ontology for Semantic Information Extraction. ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 2018, XLII–4, 309–314.
 • Σκοπελίτη, Α., Τζαβέλλα, 2018. A.,Αξιοποίηση εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων στη διαχείριση κρίσεων. Καταγραφή-Χαρτογράφηση-Αξιολόγηση, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Γούτα, Λ., Σκοπελίτη, Α., Τσούλος, Λ. 2018, Συγκριτική αξιολόγηση εξυπηρετητών γεωγραφικών δεδομένων & βιβλιοθηκών στα πλαίσια χαρτογραφικής εφαρμογής για το διαδίκτυο, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Γκίρτσου, Σ., Σκοπελίτη, Α., Τσούλος, Λ. 2018, Δημιουργία αλγορίθμου και χαρτογραφική απόδοση του χρόνου μετακίνησης στο λεκανοπέδιο Αττικής με Δημόσια Μέσα Μεταφοράς, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Καββάδας Ι., Τσούλος Λ., 2018, Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Χαρτογραφικής Αξιοποίησης Χωρικής Πληροφορίας 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Ζερβάκου Α., Τσούλος Λ., 2018, Βασικές Παράμετροι Εκτίμησης Ποιότητας των Γεωλογικών Χαρτών: Μια πρώτη προσέγγιση 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018.
 • Charcharos C., Kavouras M., Darra A., Kokla M., Tomai E., Beserianou M., 2017, Spatial Thinking Instruments for Students with Visual Impairment. 16th International Mobility Conference: Transitions; Moving on, Moving out, Dublin, Ireland.
 • Kavouras M., Beserianou M., Darra N., Kokla M., Tomai E., 2017, The Semantics of Spatial Thinking for Students with Visual Impairment. Bridging Space, Time, and Semantics in GIScience, Pre-conference Workshop of the 20th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2017, Wageningen, The Netherlands.
 • Kastrisios C. and Tsoulos, L., 2017, Maritime Zones Delimitation Problems and Solutions, International Cartographic Conference (ICC), vol. 1. International Cartographic Association (ICA), Washington, DC.
 • Furness R. Tsoulos L., 2017, ICA contribution to the development of international standards of competence for nautical cartographers Proceedings of the ICA 1:1-6.
 • Σκοπελίτη Α., Αντωνίου Β., Στάμου Λ., 2016: Χαρτογραφική απόδοση της ποιότητας των εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων. 14o E Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει", Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.
 • Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., Αντωνίου Β., Κασελίμη Μ., Καρκάλου Ε., Τσούλος Λ., 2016: “Ορθές πρακτικές για διαδικτυακές χαρτογραφικές εφαρμογές.” 14o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει", Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.
 • Σκοπελίτη, A. 2016, Εθελοντικά γεωγραφικά δεδομένα και μεταδεδομένα για την ποιότητα, 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει» Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Antoniou, V., Skopeliti, A., Fonte, C., See, L., Alvanides, S., 2016. Using OSM, geo-tagged Flickr photos and authoritative data: A quality perspective, in: Bandrova T., Konecny, M. (Eds.), Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria.
 • K. Athanasiou, Dimopoulou, E., Kastrisios, C., and Tsoulos, L., 2016, “Management of Marine Rights, Restrictions and Responsibilities according to International Standards”, 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. Athens, Greece, pp. 81-104.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2016, The Contribution of Marine Cartographers to the Efficient Management of Immigration Flows (In Greek with English Abstract), 14th Hellenic Cartographic Conference. Hellenic Cartographic Society, Thessaloniki, Greece.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2016, Electronic Chart Display and Information Systems as Systems of Dynamic and Interactive Cartography (In Greek with English Abstract), 14th Hellenic Cartographic Conference. Hellenic Cartographic Society, Thessaloniki, Greece.
 • Ζερβάκου Α., Τσούλος Λ., 2016, Η Χρήση Προτύπων στην Παραγωγή Γεωλογικών Χαρτών. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, Θεσσαλονίκη.
 • Καστρίσιος Χ., Τσούλος Λ., 2016, Η Συμβολή του Χαρτογράφου στον Έλεγχο των Μεταναστευτικών Ροών μέσω της Χάραξης των Θαλασσίων Ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Καστρίσιος Χ., Τσούλος Λ., 2016, Τα Συστήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών για την Πλοήγηση Σκαφών ως Συστήματα Διαδραστικής και Δυναμικής Χαρτογραφίας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Κονταρίνης Σ., Τσούλος Λ., 2016, Σχεδιασμός Βέλτιστου Ιστιοπλοϊκού Πλου σε Περιβάλλον Διαδικτύου. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Vyron Antoniou, Andriani Skopeliti, Cidália Fonte, Linda See, Seraphim Alvanides, 2016, “Using OSM, Geo-Tagged Flickr Photos and Authoritative Data: A Quality Perspective”. 6th International Conference on Cartography & GIS, Albena, Bulgaria.
 • Katerina Athanasiou, Efi Dimopoulou, Christos Kastrisios, Lysandros Tsoulos, 2016, “Management of Marine Rights, Restrictions and Responsibilities, according to International Standards”. 5th International FIG 3D Cadastre Workshop, Athens, Greece.
 • Α. Σκοπελίτη, Β. Αντωνίου, Λ Στάμου, 2016, “Χαρτογραφική απόδοση της ποιότητας των εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Α. Ζερβάκου, Λ. Τσούλος, 2016, “Η Χρήση προτύπων στην παραγωγή των γεωλογικών χαρτών”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Τα συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών για την πλοήγηση σκαφών ως συστήματα διαδραστικής και δυναμικής Χαρτογραφίας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Σ. Κονταρίνης, Λ. Τσούλος, 2016, “Σχεδιασμός βέλτιστου ιστιοπλοϊκού πλου σε περιβάλλον διαδικτύου”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Η συμβολή του χαρτογράφου στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσω της χάραξης των θαλασσίων ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χάρχαρος Χ., Μ. Κάβουρας, Κόκλα Μ., Τομαή Ε., 2016, Ο Ρόλος του Χάρτη στην Αξιολόγηση της Χωρικής Σκέψης, 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη.
 • Baglatzi A., Darra N., Kavouras M., Kokla M., Tomai E., 2016, Evaluation of the usability of spatial thinking components (concepts, representation tools, and reasoning tools) in educational scenarios, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland.
 • Charcharos C., Kokla M., Tomai E., 2016, Investigating the Influence of Spatial Thinking in Problem Solving, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland.