Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας - Επιστημονικά περιοδικά και Συλλογικοί Τόμοι μετά το 2015

Ευρετήριο Άρθρου

 • Tzelepis N., Kaliakouda A, Krassanakis V., Misthos, L.-M. & Nakos B., 2020, “Evaluating the perceived visual complexity of multidirectional hill-shading”. Geodesy & Cartography, 69(2).
 • Skopeliti A., Stamou L., Tsoulos L., Shachak P.: "Generalization of Soundings across Scales: From DTM to Harbour and Approach Nautical Charts" ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2020, 9(11), 693.
 • Kokla M, Guilbert E., 2020, A Review of Geospatial Semantic Information Modeling and Elicitation Approaches. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9(3):146.
 • Contarinis S., Pallikaris A. & Nakos B., 2020, “The Value of Marine Spatial Open Data Infrastructures-Potentials of IHO S-100 Standard tο Become the Universal Marine Data Model”. Journal of Marine Science & Engineering, 8(8): 564.
 • Skopeliti A., Stamou L., 2019, “Online Map Services: Contemporary Cartography or a New Cartographic Culture?” ISPRS – International Journal of Geo-Information – Volume 8, Issue 5.
  Mallouchou M., Katikas L., Stathopoulou E., Papaioannou N., Varagka N., Nakos B., 2019, "Mapping Cheshire Cats’ Leg: A histological approach of cortical bone tissue through modern GIS technology". Anatomical Science International..
 • Darra A., Kavouras M. 2019, An Ontological Framework for Spatial Socioeconomic Units. In: Briassoulis H., Kavroudakis D., Soulakellis N. (eds.), The Practice of Spatial Analysis, Cham, Springer: 49-67.
 • Panagiotopoulou M., Kokla M., Stratigea A., 2019, Conceptualizing Small and Medium-Sized Smart Cities in the Mediterranean Region: An Ontological Approach, International Journal of E-Planning Research, 8 (4), 17-41.
 • Misthos L.-M., Pavlidis A., Karabassakis E., Menegaki M., Krassanakis V., Nakos B., 2019, "Exploring the visual impact from open pit mines applying eye movement analyses on mining landscape photographs". International Journal of Mining, Reclamation and Environment.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2018. Voronoi Tessellation on the Ellipsoidal Earth for Vector Data”, International Journal of Geographical Information Science. Taylor & Francis, pp. 1-17.
 • Kokla M., Guilbert E., Mostafavi M. A., 2018, Bridging Space, Time, and Semantics in GIScience, Journal οf Spatial Information Science, 17: 85-86.
 • Misthos L.-M., Nakos B. , Krassanakis V., Menegaki M., 2018, “The effect of topography and elevation on viewsheds in mountain landscapes using geovisualization”. International Journal of Cartography.
 • Κρασανάκης Β., Τζελέπης Ν., Νάκος Β, 2017. «Σχεδιασμός εφαρμογής καθοδηγούμενης δημιουργίας αποτελεσματικών χαρτών στο διαδίκτυο». Ζώντας με τα GIS, Αφιέρωμα στη μνήμη του Καθηγητή Ιωάννη Παρασχάκη (Επιμέλεια: Γεωργούλα Ο., Παπαδοπούλου Μ., Ρωσσικόπουλος Δ., Σπαταλάς Σ., Φωτίου Α.). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Εκδ. Ζήτη, σ. 292-300.
 • Minghini, M., Antoniou, V., Fonte, C., Estima, J., Olteanu-Raimond, A., See, L., Laakso M., Skopeliti A., Mooney P., Arsanjani J.J., Lupia, F., 2017. The Relevance of Protocols for VGI Collection. In Antoniou V., Fonte C., Olteanu-Raimond A., See L., Mooney P., Foody G., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 223-248). London: Ubiquity Press.
 • Olteanu-Raimond, A., Laakso, M., Antoniou, V., Fonte, C., Fonseca, A., Grus, M., Harding, J., Kellenberger, T., Minghini, M., Skopeliti, A., 2017. VGI in National Mapping Agencies: Experiences and Recommendations. In Olteanu-Raimond A., Antoniou V., Fonte C., Foody G., See L., Fritz S., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 299-326). London: Ubiquity Press.
 • Skopeliti, A., Antoniou, V., & Bandrova, T., 2017. Visualisation and Communication of VGI Quality. In Antoniou V., Foody G., See L., Fritz S., Mooney P., Olteanu-Raimond A., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 197-222). London: Ubiquity Press.
 • Touya, G., Antoniou, V., Christophe, S., & Skopeliti, A., 2017. Production of Topographic Maps with VGI: Quality Management and Automation. In Antoniou V., Foody G., See L., Fritz S., Mooney P., Olteanu-Raimond A., et al. (Eds.), Mapping and the Citizen Sensor (pp. 61-92). London: Ubiquity Press.
 • K. Athanasiou, Sutherland, M., Kastrisios, C., Tsoulos, L., Griffith-Charles, C., Davis, D., and Dimopoulou, E., 2017. “Toward the Development of a Marine Administration System Based on International Standards”, International Journal of Geo-Information , vol. 6(7). MDPI
 • Muller K., Armstrong A., Furness R., Greenland A., Johnston G. Nairn R., Roscher N., Seube N., Syawie S., Tsoulos L., 2017. Maintaining the Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers. International Hydrographic Review.
 • Grekousis G., Mountrakis G., Kavouras M., 2016, An Οverview of 21 Global and 43 Regional Land-Cover Mapping Products. International Journal of Remote Sensing, 36(21): 5309-5335.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V. Nakos B, 2016, “Detection of moving point symbols on cartographic backgrounds”. Journal of Eye Movements Research, 9(2): 2,1-16.
 • Mooney, P.; Minghini, M.; Laakso, M.; Antoniou, V.; Olteanu-Raimond, A.-M.; Skopeliti, A., 2016. Towards a Protocol for the Collection of VGI Vector Data. ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2016, 5, 217.
 • C. Kastrisios, Tsoulos, L., 2016. A Cohesive Methodology for the Delimitation of Maritime Zones and Boundaries, Ocean & Coastal Management, vol. 130. Elsevier, pp. 188–195.
 • C. Kastrisios, Tsoulos, L., 2016. “An Integrated GIS Methodology for the Determination and Delineation οf Juridical Bays”, Ocean & Coastal Management, vol. 122. Elsevier, pp. 30-36.
 • Kavouras M., Kokla M., Tomai E., Darra A., and Pastra K., 2016, GEOTHNK: A Semantic Approach to Spatial Thinking in G. Gartner, M. Jobst, H. Huang (eds), Progress in Cartography: EuroCarto 2015, Part of the series Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, pp 319-338, Springer.
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, An integrated GIS methodology for the determination and delineation οf juridical bays. Ocean & Coastal Management 122:30-36.
 • C. Kastrisios, L. Tsoulos, 2016, A cohesive methodology for the delimitation of maritime zones and boundaries. Ocean & Coastal Management 130:188-195.
 • Λέλλη Α., Τζελέπης Ν., Νάκος Β, 2016. "Ανασκόπηση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών βελτιστοποίησης της σκίασης του ανάγλυφου". Τιμητικός τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Χριστογιώργη Καλτσίκη (Επιμέλεια: Παρασχάκης Ι., Ρωσσικόπουλος Δ., Φωτίου Α.). TATM-AΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Ζήτη, σ. 211-24.