Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας - Επιστημονικά περιοδικά και Συλλογικοί Τόμοι 2010-2015

Ευρετήριο Άρθρου

 • Grekousis G., Mountrakis G., Kavouras M., 2015, Linking MODIS-Derived Forest and Cropland Land Cover 2011 Estimations to Socioeconomic and Environmental Indicators for the European Union’s 28 Countries. GIScience & Remote Sensing, 53(1): 122-146.
 • Antoniou V., Skopeliti A., 2015, “Measure and indicators of VGI quality: An overview”. In ISPRS Geospatial Week 2015 (Volume II-3/W5), 28 September–3 October 2015, La Grande Motte, France (Editors: C. Mallet, N. Paparoditis, I. Dowman, S. Oude Elberink, A.-M. Raimond, F. Rottensteiner, M. Yang, S. Christophe, A. Coltekin, M. Bredif).
 • Νάκος, Β. 2015, “Χάρτης και αλληλεπίδραση”, Χαρτογραφίες Νου, Ψυχής και Γνώσης, Τιμητικός Τόμος Μύρωνα Μυρίδη, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 67-78.
 • Kokla M. , Baglatzi A., and Kavouras M., 2015, “Eliciting and Formalizing the Intricate Semantics of Land Use and Land Cover Class Definitions” in Ola Ahlqvist, Dalia Varanka, Steffen Fritz, and Krzysztof Janowicz (Eds), Land Use and Land Cover Semantics: Principles, Best Practices, and Prospects, CRC Press, pp. 85–106.
 • Krassanakis V., Filippakopoulou V., Nakos B., 2014, "EyeMMV toolbox: An eye movement post-analysis toolbased on a two-step spatial dispersion threshold for fixation identification". Journal of Eye Movements Research, 7(1):1,1-10.
 • Γκαδόλου Ε., Τομαή Ε., Στεφανάκης Ε., και Κρητικός Γ., 2014, Τεκμηρίωση χωρικής και χρονικής εξέλιξης του ελλαδικού χώρου: Οντολογική τυποποίηση των ιστορικών χαρτών μιας δικτυακής πύλης, Γεωγραφίες, Τεύχος 23.
 • Giannakopoulou L., Kavouras M., Kokla M., and Mark D., 2013, “From compasses and maps to mountains and territories: Experimental results on geographic cognitive categorization” In Cognitive and Linguistic Aspects of Geographic Space, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, pp 63-81.
 • Skopeliti A., Tsoulos L., 2013, Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic Marine Geodesy 36(2), pp 234-259 (DOI: 10.1080/01490419.2013.781087)
 • Νάκος Β., 2012, «Ανασκόπηση των προβολικών συστημάτων που εφαρμόστηκαν στον Ελληνικό χώρο από την ίδρυση του Ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα». Γεωγραφίες, 20: 15-30.
 • Tsoulos L., Pallikaris A., Skopeliti A., 2012, Technical Report: Choosing a Suitable Projection for Navigation in the Arctic.
 • Skopeliti, A., 2011, “Best practices for polygon generalisation from medium to small scale in a GIS framework”. In Αdvances in Cartography and GIScience, Selection from ICC 2011, Paris (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography / Publications of the International Cartographic Association), Springer 2011, pp. 521-540.
 • Tsoulos, L., 2011, Implementing quality in spatial data infrastructures, Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zurich Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering.
 • Νάκος Β., 2010, «Η χαρτογραφική διάσταση των γεωδαιτικών εργασιών στο νεοελληνικό κράτος». Στο Ειδικό Τόμο του Τομέα Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών και Δικαίου, ΣΕΜΦΕ-ΕΜΠ (Μηλιός Γ. επιμ.), Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 281-92.
 • Νάκος Β., Τζελέπης Ν., Ζαχαρής Β., 2010, «Απεικόνιση του δομικού πλούτου και της σεισμικής διακινδύνευσης σε περιβάλλον τεχνολογίας συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών», Το μήλον της Γνώσεως, Τιμητικός Τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτριο Αραμπέλο, (Καλτσίκης Χ., Κονταδάκης Μ.Ε., Σπαταλάς Σ., Τζιαβός Η.Ν., Τοκμακίδης Κ. Επιμέλεια), ΤΑΤΜ-ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη, 351-66.
 • Kavouras, M., Kokla, M., 2010, “Geographic Ontologies and Society”. SAGE Handbook of GIS and Society Research, Nyerges, T., Couclelis, H., McMaster, R.B. (Eds.), Sage Publications.
 • Pallikaris A., Tsoulos, L., Paradissis, D., 2010, Improved algorithms for sailing calculations in navigational systems, Coordinates Vol. VI, pp.15-18.
 • Darra A., Kavouras M., Tzelepis N., 2010, Characterization of Greek Municipalities and Sub-Municipalities According to their Topographic Relief, Geographia Technica, Special Issue 2010: 12-19.