Δημοσιεύσεις Μελών του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας - Πρακτικά συνεδρίων και Workshops μετά το 2015

Ευρετήριο Άρθρου

 • Kavouras M., Kokla M., Liarokapis F., Pastra K., Tomai E., 2021, A Comparative Study about the Interaction of Digital Natives with Mainstream Web Mapping Services (Accepted for presentation at the 23rd International Conference On Human-computer Interaction, 24-29 July 2021).
 • Contarinis S., Nakos B. & Pallikaris A., 2020. “Introducing Smart Marine Ecosystem Planning (SMEP) Concept - How SMEP Can Drive Marine Spatial Planning Strategy and its Implementation in Greece”. In Proceedings of 4th SmartBlueCity Euro-Mediterranean Conference-Exhibition, Athens, Greece.
 • Mikeli P., Skopeliti A & Nakos B., 2020, “Cadastral land-use data generalisation for the creation of large scale maps”. Proceedings of on-line ICA 23rd Workshop on Map Generalization and Multiple Representation.
  Colucci E., Kokla M., Mostafavi M. A., Noardo F., Spanò A., 2020, Semantically Describing Urban Historical Buildings across Different Levels of Granularity. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives, 43(B4), 33-40.
 • Noardo F., Arroyo Ohori K., Biljecki F., Ellul C., Harrie L., Krijnen T., Kokla M., 2020, The ISPRS-EUROSDR GEOBIM Benchmark 2019. In: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 227-233.
 • Kokla M., Mostafavi M. A., Noardo F., Spanò A., 2019, Towards Building a Semantic Formalization of (Small) Historical Centres. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W11, 675-683.
 • Mansourian A., Pilesjö, P., Runnström, M., Groth R., Rocha J., Santos, M, Vieira, A., Kavouras, M., Kokla, M., Tomai, E., 2019, Promoting of the Geospatial Methods: Introduction into International Educational Courses in Environmental Protection and Disaster Risk Management. EDULEARN19 Proceedings 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2702-2711.
 • Bucher B., Schlieder C., Cantat F., Kavouras M., Streilein A., Severo M., 2018, Mapping Places for Digital Natives and Other Generations. EuroSDR Workshop Report.
 • Kokla M., Papadias V., Tomai E., 2018, Enrichment and Population of a Geospatial Ontology for Semantic Information Extraction. ISPRS Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 2018, XLII–4, 309–314.
 • Σκοπελίτη, Α., Τζαβέλλα, 2018. A.,Αξιοποίηση εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων στη διαχείριση κρίσεων. Καταγραφή-Χαρτογράφηση-Αξιολόγηση, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Γούτα, Λ., Σκοπελίτη, Α., Τσούλος, Λ. 2018, Συγκριτική αξιολόγηση εξυπηρετητών γεωγραφικών δεδομένων & βιβλιοθηκών στα πλαίσια χαρτογραφικής εφαρμογής για το διαδίκτυο, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Γκίρτσου, Σ., Σκοπελίτη, Α., Τσούλος, Λ. 2018, Δημιουργία αλγορίθμου και χαρτογραφική απόδοση του χρόνου μετακίνησης στο λεκανοπέδιο Αττικής με Δημόσια Μέσα Μεταφοράς, 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Καββάδας Ι., Τσούλος Λ., 2018, Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Χαρτογραφικής Αξιοποίησης Χωρικής Πληροφορίας 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη.
 • Ζερβάκου Α., Τσούλος Λ., 2018, Βασικές Παράμετροι Εκτίμησης Ποιότητας των Γεωλογικών Χαρτών: Μια πρώτη προσέγγιση 15ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2018, «Η Χαρτογραφία των Κρίσεων», Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 2018.
 • Charcharos C., Kavouras M., Darra A., Kokla M., Tomai E., Beserianou M., 2017, Spatial Thinking Instruments for Students with Visual Impairment. 16th International Mobility Conference: Transitions; Moving on, Moving out, Dublin, Ireland.
 • Kavouras M., Beserianou M., Darra N., Kokla M., Tomai E., 2017, The Semantics of Spatial Thinking for Students with Visual Impairment. Bridging Space, Time, and Semantics in GIScience, Pre-conference Workshop of the 20th AGILE International Conference on Geographic Information Science 2017, Wageningen, The Netherlands.
 • Kastrisios C. and Tsoulos, L., 2017, Maritime Zones Delimitation Problems and Solutions, International Cartographic Conference (ICC), vol. 1. International Cartographic Association (ICA), Washington, DC.
 • Furness R. Tsoulos L., 2017, ICA contribution to the development of international standards of competence for nautical cartographers Proceedings of the ICA 1:1-6.
 • Σκοπελίτη Α., Αντωνίου Β., Στάμου Λ., 2016: Χαρτογραφική απόδοση της ποιότητας των εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων. 14o E Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει", Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.
 • Σκοπελίτη Α., Στάμου Λ., Αντωνίου Β., Κασελίμη Μ., Καρκάλου Ε., Τσούλος Λ., 2016: “Ορθές πρακτικές για διαδικτυακές χαρτογραφικές εφαρμογές.” 14o Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα "Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει", Χαρτογραφική Επιστημονική Εταιρεία Ελλάδας (ΧΕΕΕ), Θεσσαλονίκη.
 • Σκοπελίτη, A. 2016, Εθελοντικά γεωγραφικά δεδομένα και μεταδεδομένα για την ποιότητα, 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει» Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
 • Antoniou, V., Skopeliti, A., Fonte, C., See, L., Alvanides, S., 2016. Using OSM, geo-tagged Flickr photos and authoritative data: A quality perspective, in: Bandrova T., Konecny, M. (Eds.), Proceedings, 6th International Conference on Cartography and GIS, Albena, Bulgaria.
 • K. Athanasiou, Dimopoulou, E., Kastrisios, C., and Tsoulos, L., 2016, “Management of Marine Rights, Restrictions and Responsibilities according to International Standards”, 5th International FIG 3D Cadastre Workshop. Athens, Greece, pp. 81-104.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2016, The Contribution of Marine Cartographers to the Efficient Management of Immigration Flows (In Greek with English Abstract), 14th Hellenic Cartographic Conference. Hellenic Cartographic Society, Thessaloniki, Greece.
 • C. Kastrisios and Tsoulos, L., 2016, Electronic Chart Display and Information Systems as Systems of Dynamic and Interactive Cartography (In Greek with English Abstract), 14th Hellenic Cartographic Conference. Hellenic Cartographic Society, Thessaloniki, Greece.
 • Ζερβάκου Α., Τσούλος Λ., 2016, Η Χρήση Προτύπων στην Παραγωγή Γεωλογικών Χαρτών. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, Θεσσαλονίκη.
 • Καστρίσιος Χ., Τσούλος Λ., 2016, Η Συμβολή του Χαρτογράφου στον Έλεγχο των Μεταναστευτικών Ροών μέσω της Χάραξης των Θαλασσίων Ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Καστρίσιος Χ., Τσούλος Λ., 2016, Τα Συστήματα Ηλεκτρονικών Χαρτών για την Πλοήγηση Σκαφών ως Συστήματα Διαδραστικής και Δυναμικής Χαρτογραφίας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Κονταρίνης Σ., Τσούλος Λ., 2016, Σχεδιασμός Βέλτιστου Ιστιοπλοϊκού Πλου σε Περιβάλλον Διαδικτύου. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει” Θεσσαλονίκη.
 • Vyron Antoniou, Andriani Skopeliti, Cidália Fonte, Linda See, Seraphim Alvanides, 2016, “Using OSM, Geo-Tagged Flickr Photos and Authoritative Data: A Quality Perspective”. 6th International Conference on Cartography & GIS, Albena, Bulgaria.
 • Katerina Athanasiou, Efi Dimopoulou, Christos Kastrisios, Lysandros Tsoulos, 2016, “Management of Marine Rights, Restrictions and Responsibilities, according to International Standards”. 5th International FIG 3D Cadastre Workshop, Athens, Greece.
 • Α. Σκοπελίτη, Β. Αντωνίου, Λ Στάμου, 2016, “Χαρτογραφική απόδοση της ποιότητας των εθελοντικών γεωγραφικών δεδομένων”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Α. Ζερβάκου, Λ. Τσούλος, 2016, “Η Χρήση προτύπων στην παραγωγή των γεωλογικών χαρτών”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Τα συστήματα ηλεκτρονικών χαρτών για την πλοήγηση σκαφών ως συστήματα διαδραστικής και δυναμικής Χαρτογραφίας. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Σ. Κονταρίνης, Λ. Τσούλος, 2016, “Σχεδιασμός βέλτιστου ιστιοπλοϊκού πλου σε περιβάλλον διαδικτύου”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χ. Καστρίσιος, Λ. Τσούλος, 2016, “Η συμβολή του χαρτογράφου στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών μέσω της χάραξης των θαλασσίων ζωνών του Δικαίου της Θάλασσας”. 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας «Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει», Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου.
 • Χάρχαρος Χ., Μ. Κάβουρας, Κόκλα Μ., Τομαή Ε., 2016, Ο Ρόλος του Χάρτη στην Αξιολόγηση της Χωρικής Σκέψης, 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Θεσσαλονίκη.
 • Baglatzi A., Darra N., Kavouras M., Kokla M., Tomai E., 2016, Evaluation of the usability of spatial thinking components (concepts, representation tools, and reasoning tools) in educational scenarios, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland.
 • Charcharos C., Kokla M., Tomai E., 2016, Investigating the Influence of Spatial Thinking in Problem Solving, 19th AGILE Conference on Geographic Information Science, Helsinki, Finland.